Manligt mopedbud med stor ryggsäck. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Stora skillnader i den arbetsrelaterade folkhälsan i Stockholms län

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken. Bland kvinnliga vårdbiträden rapporterar omkring hälften eller mer att de ofta har ont i kroppen. Rapporten visar också att det i flera yrkesgrupper med låga kvalifikationskrav finns en hög andel som tror att de inte kan arbeta kvar i yrket om två̊ år på̊ grund av sin hälsa.

− Att ha ett arbete har stor betydelse för hälsan på flera sätt och det är viktigt att fortsätta jobba för att alla ska få tillgång till en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, oavsett yrkesroll eller socioekonomisk bakgrund. Vi hoppas att resultaten i rapporten ska fungera som en grund för förebyggande åtgärder, säger Gun Johansson, biträdande verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin.

Personer med lågkvalificerade jobb och tidsbegränsade anställningar är mest drabbade av ohälsa

Ohälsa varierar mellan yrken och även med typ av sysselsättning (tillsvidareanställd, tidsbegränsat anställd, egenföretagare eller arbetslös). Exempel ur rapporten:

  • Personer med tidsbegränsade anställningar rapporterar oftare psykisk ohälsa än tillsvidareanställda och egenföretagare.
  • Det är vanligare bland tidsbegränsat anställda än tillsvidareanställda och egenföretagare att vara tveksamma till om de kan jobba kvar i sitt yrke om två år på grund av hälsan. Denna tveksamhet är också vanligare bland dem med lågkvalificerade än högkvalificerade yrken.
  • Lågkvalificerade yrken har högst andel anställda med ont i kroppen. Bland kvinnliga vårdbiträden rapporterar 55 procent att de ofta har ont och bland manliga bil-, motorcykel- och cykelförare rapporterar 39 procent att de ofta har ont i kroppen.

Lägst tillgång till företagshälsovård där ohälsan är som störst

Tillgång till företagshälsovård i länet är som lägst i några av de grupper där ohälsan är som störst. Lägst tillgång till företagshälsovård hade de över 65 år, lågutbildade och tidsbegränsat anställda. Det är även vanligt att personer i lågkvalificerade yrken inte känner till om de har tillgång eller inte.

 − Företagshälsovården är en viktig del i arbetet med att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Vi behöver fokuserade insatser för att öka tillgången där det behövs mest, säger Gun Johansson.               

Om Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

Syftet med arbetshälsorapporterna för Stockholms län är att ge en översikt över läget för den arbetsrelaterade hälsan i länet, kartlägga risker i arbetsmiljön och sprida kunskaper om möjlighet till prevention. Rapporterna tas fram av Centrum för arbets- och miljömedicin på uppdrag av Region Stockholm och har presenterats omkring vart fjärde år sedan 1991. Resultaten i årets rapport bygger i huvudsak på data från Folkhälsoenkäten från 2021 och sociodemografiska data från Statistiska Centralbyrån (SCB).


Illustration: Adobe Firefly AI / Charlotte Danielsson

Publicerad 2024-05-14