Människor som paddleboardar i Stockholm

Rekordmånga stockholmare svarade på frågor om hur miljön påverkar deras hälsa

Nu börjar arbetet med att analysera svaren som kommit in på den miljöhälsoenkät som skickades ut till 125 000 stockholmare under 2023. Det är den största miljöhälsoundersökning som någonsin genomförts i Stockholms län. I enkäten får länets invånare svara på frågor om hur deras hälsa påverkas av bland annat luftföroreningar, buller och olika faktorer i inomhusmiljön.

− Vi vet att många stockholmare besväras av buller och luftföroreningar från vägtrafiken och av flera faktorer i inomhusmiljön. Eftersom miljöhälsoenkäten har skickats ut regelbundet i Stockholms län i över 30 år ger den unika möjligheter att följa utvecklingen av den miljörelaterade folkhälsan, säger Antonios Georgelis, miljötoxikolog och docent vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och ansvarig för den regionala miljöhälsorapporten i Stockholms län. 

Största miljöhälsoundersökningen någonsin i Stockholms län 

Frågorna i miljöhälsoenkäten fokuserar på hälsa och rör bland annat luftföroreningar, buller, inomhusmiljö, klimat, grönska, kemikalier, solljus, miljötobaksrök och radon. Undersökningen genomförs vart fjärde år och vänder sig varannan gång till vuxna, varannan gång till barn. Denna gång är det vuxna som fått enkäten.  

Enkäten skickades ut under första halvåret 2023 (mars-juni) till drygt 125 000 stockholmare och över 46 000 personer svarade. Det gör denna undersökning till den största miljöhälsoundersökning någonsin i Stockholms län, både vad gäller antal utskickade enkäter och antal inkomna svar. Det tidigare maxantalet låg på 36 000 utskickade och cirka 14 000 svar (miljöhälsoenkäten 2015).  

− För att få en rättvis bild av miljö- och hälsosituationen i länet och också kunna göra jämförelser mellan olika kommuner och andra geografiska områden var det viktigt att få in så många svar som möjligt, säger Antonis Georgelis. 

Nästa regionala miljöhälsorapport

Nu börjar arbetet med att analysera data. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för nästa regionala miljöhälsorapport för Stockholms län som CAMM publicerar våren 2025. Syftet med miljöhälsorapporterna i Stockholms län är att kartlägga och analysera hälsoläget hos invånarna, både vuxna och barn, och därigenom upptäcka risker, riskgrupper och områden där det finns möjlighet att förebygga ohälsa och sjukdom. Rapporterna är ett viktigt underlag för kommunala och regionala prioriteringar och beslut inom området miljö och hälsa. Härifrån hämtas också underlag till ett av delmålen i RUFS 2050 - regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Mer om Miljöhälsoenkät 2023

Miljöhälsoenkäten är en nationell miljöhälsoundersökningen som genomförs vart fjärde år. Enkäterna innehåller frågor om olika miljöfaktorer samt upplevda besvär och hälsotillstånd.  

Totalt skickades miljöhälsoenkäten 2023 ut till cirka 236 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för den nationella miljöhälsoenkäten men Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer, däribland Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm, har medfinansierat undersökningen i 17 län för att få tillgång till bättre regionala underlag. 

 

Foto: Mostphotos

Publicerad 2024-03-11