Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv med nio månader

Trots att luftkvaliteten i Stockholm har förbättrats så förkortar luftföroreningar stockholmarnas livslängd med så mycket som nio månader och nu riskerar situationen att förvärras, enligt den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län från Centrum för arbets- och miljömedicin.


- En av de främsta utmaningarna i Stockholms län är föroreningar från transportsektorn och nu har man valt att höja riktvärdena för trafikbuller. Det innebär att fler kommer att utsättas för högre nivåer av både buller och luftföroreningar eftersom bostäder kommer att kunna byggas närmare högtrafikerade vägar, säger Antonios Georgelis, projektledare för rapporten och författare till kapitlet om luftföroreningar.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 ges ut var fjärde år och beskriver hur olika miljöfaktorer påverkar Stockholmarnas hälsa. Den nya rapporten visar både positiva och negativa trender. Bland annat rapporterar färre personer i Stockholms innerstad att de besväras av dålig luftkvalitet nu än vid förra undersökningen år 2007. Även andelen som besväras mycket eller väldigt mycket av vägtrafikbuller har minskat.

Höjda riktvärden för buller ökar risk för ohälsa

- Vi ser en positiv utveckling när det gäller andelen som störs av buller från trafiken, men det finns en klar risk att de nya riktvärdena för buller leder till ökad ohälsa, säger Charlotta Eriksson, bullerforskare och författare till kapitlet om buller.

Positivt är också att andelen som besväras av miljötobaksrök har minskat, liksom andelen som solar i solarier. Negativa trender är att antalet fall av hudcancer fortsätter att öka, att fler rapporterar problem som orsakas av inomhusmiljön och att alltfler drabbas av allergier, i synnerhet pollenallergi.

- Ökningen av pollenallergier kan bero på att klimatförändringarna har lett till att växterna i Stockholm producerar pollen under en större del av året, säger Mare Löhmus Sundström, klimatforskare och författare till kapitlet om klimat.

Om Miljöhälsorapport Stockholms län 2017

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholms läns landsting. Rapporten bygger på aktuell forskning och på enkätsvar från närmare 15 000 personer i åldern 18-84 år. Den är ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra verksamma inom miljö och hälsa. Rapporten presenterades vid ett lanseringsseaminarium den 23/11.

 

Text: Charlotta Eriksson och Sarah Wiklund
Foto: Matton