Noll vibrationer med ny teknik

I Sverige arbetar runt 350 000 personer minst två timmar om dagen med vibrerande handhållna verktyg och maskiner. Vibrationerna leder ofta till skador och vibrationsskadade är en stor patientgrupp hos arbets- och miljömedicinska kliniker. Under det arbets- och miljömedicinska vårmötet presenterades ett projekt som syftar till att förebygga vibrationsskador genom lågvibrerande maskiner.

Enligt AFA försäkrings årliga arbetsskaderapport, som innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, är det inte så att vibrationsskadorna minskar i arbetslivet. Snarare syns en ökning.

- Det här är en helt onödig utveckling. Maskiner måste inte vibrera och skada folk, det är vår enkla och genomförbara idé, säger Hans Lindell, industridoktorand vid Swerea IVF AB i Göteborg.

De vibrerande verktyg och maskiner som används på arbetsplatser kan antingen vara roterande eller slående. I båda fallen finns utvecklad och patenterad teknik för att kraftigt reducera vibrationerna.

- När det gäller roterande maskiner kan man koppla på en så kallad balansring med kulor som fördelar om sig och eliminerar obalanser. Och vid slående maskiner kan man använda sig av en så kallad olinjär dämpare – en sorts motmassa som generar en motkraft till slagkraften, sa Hans Lindell.

Projekt ska skapa efterfrågan

Om tekniken alltså finns utvecklad – varför använder sig då inte företagen av den? Enligt Hans Lindell handlar det, trots att vibrationsskador är ett stort vedertaget problem, om att efterfrågan är dålig.

Av den anledningen har forskningsrådet Vinnova startat projektet Noll vibrationer som syftar till att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor.

- Vi kommer att visa att maskiner inte behöver vibrera och skada människor, sa Hans Lindell som är projektledare för Noll vibrationer.

Under projektets första fas har ett konsortium byggts upp med 22 deltagare från maskintillverkare, maskinanvändare, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, arbets- och miljömedicinska kliniker samt medicin- och vibrationsforskning.

Under projektets andra steg ska konceptprototyper som visar att maskiner inte behöver vibrera och skada människor tas fram. Genom konsortiet ska resultaten sedan spridas.

Helena Edström
Foto: Matton