Ungdomar

Ny rapport ger belägg för att trångboddhet påverkar barn och unga negativt

I CAMM:s nya rapport ”Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång” bekräftas att trångboddhet påverkar barn negativt. Rapporten är baserad på intervjuer med 20 personer som i sina olika yrkesroller kommer i kontakt med trångbodda barn och familjer i Stockholms miljonprogramsområden.

- Vi uppfattar att det saknas berättelser om hur trångboddhet och boendemiljö ser ut i Sverige och hur eventuella brister kan tänkas påverka barns hälsa och skolgång. Den här studiens huvudsakliga syfte är att belysa trångbodda barns livssituation.Vi ville också samla information om intervjupersonernas uppfattning om vilka åtgärder som sätts in för att kompensera trångboddhetens negativa effekter för barnen, säger Johnny Lorentzen, en av forskarna bakom rapporten.

Barn som bor trångbodda har andra förutsättningar

Studien visar att yrkespersonerna som intervjuas upplever att trångboddhet påverkar barns inomhusmiljö, hälsa och skolprestationer negativt.

- Även om trångboddheten inte är den enda orsaken till problemen så ses den som en viktig del, säger Marina Jonsson, forskare på CAMM.

Barn som bor trångbodda har andra förutsättningar än andra barn. Inomhusmiljön ser annorlunda ut med många boende i samma lägenhet, mycket möbler, madrasser på golvet och dålig ventilation. Att bo trångt kan skapa både stress och konflikter men även svårigheter att sova och ibland psykosomatiska symtom som huvudvärk och ont i magen. Barnen lever ovanpå det ofta i ett utanförskap då trångboddheten är vanligast i segregerade områden.

Svårt att ta in kunskap och koncentrera sig

Trångboddheten påverkar också barnens skolgång. Vissa barn får svårt att ta in kunskap och koncentrera sig, svårt att komma ihåg saker och att hålla en röd tråd. Det kan vara svårt att läsa läxor när man inte har något egen plats att studera på.

- Tonåringar verkar påverkas mest. Dels kanske eftersom prestationskraven ökar och dessutom är behovet av utrymme sannolikt som störst då när det gäller den egna utvecklingen, säger Marina Jonsson.

Det finns också skillnader mellan könen. Flickor får ta större ansvar i hushållet och pojkarna är mer utomhus.

Insatser för att motverka negativa effekter

Intervjupersonerna rapporterar att det görs flera insatser för att motverka de negativa effekterna av trångboddhet. Exempel är aktörer som hjälper till med läxläsning och att kommunen anordnar gratis lek- och sportaktiviteter.

Foto: Maskot

Publicerad 2020-09-22