Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång – en intervjustudie

Enligt Boverket ökar trångboddheten i flerbostadshus i storstäder i Sverige, bland annat i perifera områden där medianinkomsten är låg och många barn är bosatta. Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin upplever att det saknas berättelser om hur trångboddhet och boendemiljö ser ut i Sverige och hur eventuella brister kan tänkas påverka barns hälsa och skolgång. Därför har vi intervjuat tjugo personer som i sina olika yrkesroller kommer i kontakt med barn och familjer som bor trångbodda i syfte att åstadkomma en mångfacetterad bild av trångboddhet.

Studiens huvudsakliga slutsats är att intervjupersonerna upplever att trångboddhet påverkar barns inomhusmiljö, hälsa och skolgång negativt. Även om trångboddhet inte alltid sågs som den enda orsaken till barnens problem så var den en viktig del. Barnen som bor trångbodda har andra förutsättningar än barn som inte bor trångbodda.

 

Rapport 2020:07
ISBN: 978-91-88361-27-1

Publicerad: 2020-08-18