Förebygg och minska skadlig fysisk belastning i arbetet

Sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga på grund av besvär eller sjukdomar i rörelseorganen kan få stora konsekvenser för både individ, verksamhet och samhälle. Alla vinner på att arbeta förebyggande och genom att åtgärda skadlig fysisk belastning.


Förebyggande arbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att tidigt fånga upp risker i arbetet och arbetsmiljön som kan leda till skador och ohälsa. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att undersöka, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Detta omfattar både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och alla ska ha möjlighet att medverka. Om det inte finns kompetens inom verksamheten för att bedriva det här arbetet så ska företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp anlitas. Läs mer om hur arbetsgivaren ska gå till väga för att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) (av.se).


Figur 1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer om de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet

 

Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet angår alla på arbetsplatsen. Lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar även roller och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

 

Ergonomihjälpen

Ett metodstöd för att arbeta med ergonomin i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på webbplatsen Prevent.se och heter ”Ergonomihjälpen”. Här finns färdiga mallar som kan användas för att dokumentera varje del i arbetet.


Åtgärder mot riskfylld fysisk belastning

Här beskrivs åtgärder mot olika former av riskfylld fysisk belastning. Ofta kan flera åtgärder vara nödvändiga och införandet av åtgärderna behöver ske i ett helhetsperspektiv, till exempel genom att kontrollera så att de åtgärder som görs för att minska en risk inte skapar en ny risk.

Manuell hantering och kraftkrävande arbete

Manuell hantering och kraftkrävande arbete innebär att med muskelkraft hantera tunga bördor, till exempel att lyfta, bära, skjuta eller dra och enligt AFS 2012:2 §6, ska arbetsgivaren utforma arbetsplatsen så att manuell hantering kan undvikas. Läs mer om manuell hantering och kraftkrävande här.

 

Fysiskt ansträngande arbete

Ett fysiskt ansträngande, eller konditionskrävande arbete, kräver en hög energiomsättning, vilket ställer höga krav på kroppens förmåga att ta upp syre. Läs mer om fysiskt ansträngande arbete här.

 

Obekväma arbetsställningar

Att arbeta i obekväma eller påfrestande arbetsställningar innebär att man behöver utföra arbetsuppgifter där lederna belastas i eller i närheten av sitt ytterläge, dvs. i slutlägena av ledens rörelseomfång och enligt AFS 2012:2 §5, ska arbetsgivaren så långt det är möjligt utforma arbetet så att gynnsamma arbetsställningar kan användas. Läs mer om obekväma arbetsställningar här.

 

Repetitivt arbete

Med repetitivt arbete menas arbete som innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om och om igen, och enligt AFS 2012:2 §7, ska arbetsgivaren se till att det normalt inte förekommer sådant arbete. Läs mer om repetitivt arbete här.

 

Handintensivt arbete

Ett handintensivt arbete innebär arbete med ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen, i kombination med kraft. Läs mer om handintensivt arbete här.


Medicinska kontroller vid handintensivt arbete

Om en riskbedömning visar att arbetstagare är utsatta för handintensivt arbete, så ska riskerna åtgärdas. Om risker kvarstår trots vidtagna åtgärder, så är arbetsgivaren skyldig att anordna medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3 (arbetsmiljöverkets hemsida av.se)

Kontrollerna ska anordnas inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats och sedan återkommande med högst 3 års mellanrum samt inom en månad efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare fått besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete.

Den medicinska kontrollen inkluderar frågor och en kroppsundersökning. Den som utför kontrollen ska vara legitimerad läkare, legitimerad fysioterapeut, legitimerad naprapat eller legitimerad kiropraktor och ha goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär. Företagshälsovården kan med fördel anlitas. Syftet med kontrollen är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och kunna förhindra att besvären förvärras.

Vibrationer

Vibrationer kan överföras till människan genom exempelvis arbete med vibrerande verktyg (hand- armvibrationer) eller vid stående, sittande eller liggande på ett vibrerande underlag (helkroppsvibrationer), till exempel ett fordon. Enligt Föreskrifterna om vibrationer AFS 2005:15, ska arbeten utföras så att riskerna för att skadas på grund av vibrationer minimeras, genom att vibrationerna tas bort eller sänks till lägsta möjliga nivå. Läs mer om vibrationer här samt i våra faktablad om vibrationer.

 

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering

Enligt Föreskrifterna om medicinska kontroller (AFS 2019:3 (arbetsmilöverkets hemsida av.se) ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagare som arbetar med vibrationer, där det kan finnas en risk att vibrationerna kan orsaka ohälsa.

Kontrollerna ska anordnas innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet och återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats och inom 1 månad efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare visar tecken på nytillkommen, eller förvärrad, vibrationsskada.

Den medicinska kontrollen innehåller frågor och en kroppsundersökning och den som utför kontrollen ska vara legitimerad läkare och ha goda kunskaper om arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården kan med fördel anlitas. Syftet med kontrollen är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och kunna förhindra att besvären förvärras.

Stillasittande arbete

Att ha ett stillasittande eller långvarigt lågintensivt arbete innebär att man är inaktiv större delen av dagen, men många arbeten innebär också att händerna är aktiva, vilket leder till en kombination av stillasittande och repetitivt arbete. Enligt AFS 2012:2 §8, behöver arbetet organiseras så att möjligheter ges att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, för att få tillräcklig rörelsevariation. Läs mer om stillasittande arbete här. Foto: Arne Trautman/Most Photos