Miljöhälsoenkät 2023 - Inbjudan till regional och kommunal förtätning

Miljön runtomkring oss förändras i allt snabbare takt. Det gör också människors sätt att förhålla sig till olika miljöfaktorer och den kunskap de har om miljöns betydelse för hälsan. Därför är det viktigt att beslutsunderlaget för miljörelaterade åtgärder och prioriteringar, som syftar till att minska riskfaktorer och främja friskfaktorer hos befolkningen, uppdateras regelbundet.

Anmälan är nu stängd

Sista dag för anmälan var 15/11 2022.

Miljön runtomkring oss förändras i allt snabbare takt. Det gör också människors sätt att förhålla sig till olika miljöfaktorer och den kunskap de har om miljöns betydelse för hälsan. Därför är det viktigt att beslutsunderlaget för miljörelaterade åtgärder och prioriteringar, som syftar till att minska riskfaktorer och främja friskfaktorer hos befolkningen, uppdateras regelbundet. En viktig grund för dessa beslutsunderlag är de återkommande miljöhälsorapporterna. I miljöhälsorapporterna kartläggs bland annat hur och i vilken grad befolkningen exponeras för olika miljöfaktorer (Miljöhälsorapporter (regionstockholm.se).

Miljöhälsoenkät 2023

Arbetet med nästa rapport, som kommer att publiceras 2025, har redan börjat. Rapporten baseras, liksom tidigare miljöhälsorapporter, på en nationell miljöhälsoenkät. Miljöhälsoenkät 2023 är ett mycket viktigt underlag för att vi ska kunna uppskatta exponeringen för olika miljöfaktorer i befolkningen och för att vi ska kunna få en uppfattning om hur många som drabbas olika sjukdomar och besvär där miljöfaktorer spelar en tydlig roll. Enkätundersökningen genomförs under mars-juni 2023.

Möjlighet att analysera resultat på läns- och kommunnivå

Folkhälsomyndigheten kommer att bekosta drygt 10 000 enkäter. Dessa enkäter fördelas lika på de 21 länen, 500 enkäter per län. Detta urval gör det dock bara möjligt att göra analyser på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten erbjuder därför landets länsstyrelser, regioner och kommuner att göra ett kompletterande urval på egen bekostnad på regional och lokal nivå. En sådan förtätning innebär att vi kommer kunna analysera resultatet också på läns- och kommunnivå. Tack vare de förtätningar som gjorts tidigare år har vi kunnat ta fram regionala miljöhälsorapporter: Miljöhälsorapporter (regionstockholm.se). De regionala resultaten ligger också till grund för Miljöhälsa Online (regionstockholm.se), ett digitalt verktyg som erbjuder lättillgängliga och aktuella miljöhälsodata från Stockholms län för kommunala och regionala politiker och tjänstemän.

Kostnad för förtätning

Folkhälsomyndigheten står för framtagandet av enkäten och de fasta kostnaderna. Medverkande län/regioner och kommuner betalar bara för distribuering och hantering av de extra enkäterna. Kostnaden för förtätning av enkäten kommer därför att ligga på ca 37-38 kr/enkät. En kommunal förtätning med 1000 enkäter kommer därmed att kosta ca 37 tusen kronor.

Intresseanmälan senast 15/11

Är ni intresserade av förtätning behöver vi få in en intresseanmälan från er senast den 15 november 2022. Slutligt besked, fakturering och ”avtalstecknande” beräknas att ske senast i kring årsskiftet (2022–2023). Det är möjligt att faktureras under december, för de som vill betala med pengar från årets budget.

Intresseanmälan för förtätning skickas till Antonios Georgelis, antonios.georgelis@sregionstockholm.se.