Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.

  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin 

  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54

  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:

  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3 h att genomföra. Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår när du genomför självstudierna eller från ditt kliniska arbete, och ta med dessa till kursdagen!

Anmälan

Kursen är fullbokad - stängd för nya anmälningar.  

Nästa kurstillfälle: 2022-09-27.

Schema

08.30 – 08.55 Välkommen! Presentationsrunda. Frågor och förväntningar

09.00 – 09.55 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning

09.55 – 10.15 Paus

10.15 – 10.55 Intygsövning/fall 1

11.00 – 11.30 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan

11.35 – 12.00 Företagshälsovårdens roll och uppdrag. Samverkan

12.00 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 13.45 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen. Samverkan

13.50 – 14.20 Intygsövning/fall 2

14.20 – 14.40 Paus

14.40 – 15.00 Fortsättning Intygsövning/fall 2 / reservtid

15.00 – 15.25 Ekonomiskt bistånd (Kommunen). Samverkan

15.30 – 15.55 Arbetsförmedlingens roll och uppdrag. Samverkan

16.00 – 16.30 Utestående frågor, vad tar vi med oss från dagen?


Foto: Yanan Li