Bakgrund

Från och med hösten 2016 kommer Centrum för arbets- och miljömedicin att vara mer restriktiva när det gäller att ta emot patienter med inomhusmiljörelaterad ohälsa. Istället vill vi övergå till att i första hand vara ett stöd för och en diskussionspartner till företagshälsovården i arbetet med inomhusmiljörelaterad ohälsa. Av denna anledning erbjuder vi nu en utbildning särskilt riktad till företagshälsovården och som tar upp riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön på arbetsplatser, handläggning av patienter/grupper samt utredning av inomhusmiljön.

Målgrupp

Företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer från företagshälsor, men även konsulter inom området är välkomna. Då arbetet med inomhusmiljöfrågor ofta bedrivs i team tror vi att det är en fördel om läkare och arbetsmiljöingenjör från en företagshälsa går kursen samtidigt. 
ST-läkare är välkomna i mån av plats. Kursdeltagare från Stockholms län kommer att ha företräde till kursen om det kommer in fler anmälningar än platser.

Kursavgift

2 000 SEK. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om betydelsen av fukt, mögel, kemiska emissioner, allergen, ventilation, städrutiner i byggnader samt medicinska och psykosociala faktorer för ohälsa relaterade till inomhusmiljö. Kursmomenten kommer delvis att vara separata för läkare respektive arbetsmiljöingenjörer.

Läkarna ska kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar med sambandsbedömningar avseende såväl gruppärenden som enskilda ärenden, samt kunna kommunicera resultatet med berörda. Arbetsmiljöingenjörerna ska kunna ta ställning till hur en utredning ska bedrivas avseende bland annat mätningar samt kunna tolka resultat av olika typer av mätningar.

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg. ST-läkare som vill tillgodoräkna sig kursen i sin utbildning kan få genomgå ett examinationsmoment och därefter få ett kursintyg enligt SOSFS 2015:8. Ange vid anmälan om detta är aktuellt för dig. 

Arrangörer

Utbildningen sker i samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, Företagsläkarföreningen i Stockholm och FTF-Arbetsmiljö i Stockholmsregionen.