Målgrupp

Specialistläkare i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

Beskrivning

Syftet med webbinariet är att ur ett kliniskt/praktiskt perspektiv fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet, inklusive samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dialog och diskussion är centrala delar.

Webbinariet inleds med en presentationsrunda med inventering av frågor och förväntningar från deltagarna följt av en sammanfattande föreläsningsdel (försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och Försäkringskassan). Tonvikten ligger sedan på diskussion och fördjupning inom kliniska försäkringsmedicinska frågeställningar/övergripande fall från deltagarna. I lärarpanelen medverkar även rehabkoordinator.

Delar som berörs är bland annat försäkringsmedicinsk bedömning, beaktande av omgivningsfaktorer, substansbruk, våldsutsatthet, differentialdiagnostik/samsjuklighet, levnadsvanor. Tillvaratagande av individens resurser. Sjukskrivning som aktiv åtgärd och verktyg vid vård och behandling. Intygsutfärdande. Uppföljning. Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Som deltagare förväntas du bidra aktivt i dialogen genom att lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Vid webbinariet kommer nyligen införda lagändringar i sjukförsäkringen gällande bl a rehabiliteringskedjan och arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning att gås igenom ur kliniskt perspektiv. Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen årsskiftet 2022 (forsakringskassan.se).

 

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Som förberedande uppdatering rekommenderas SKR:s webbutbildning Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (SKR), som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin".

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3/b4.

Anmälan

Anmäl dig till höger på sidan (dator)/ här under (mobil).

Sista anmälningsdatum är 2022-05-25.

 

Foto: Yanan Li