Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

 

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd fysisk kursdag med presentationer och falldiskussioner. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursen tar upp läkarens försäkringsmedicinska uppdrag, vanliga intyg och intygsskrivning, bedömning av arbetsförmåga, sjukskrivning som en del i patientens behandling samt faktorer som påverkar och främjar arbetsåtergång. Kursen ger också en genomgång av övriga aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

 

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

1.

Försäkringskassans informationsfilmer ska ses innan kursen: Informations­filmer till AT/BT‑läkare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se).

2.

SKR:s webbutbildning "Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)", som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin". Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.

3.

Notera ett par försäkringsmedicinska frågor eller underlag för falldiskussion från dina självstudier eller från ditt kliniska arbete och e-posta dem till kursadministratör nikolai.bergstedt@regionstockholm.se senast 1 vecka före kursstart.

 

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)” med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen. Du behöver dock inte skicka in kursintyget från godkänd SKR-kurs.

Självstudierna inklusive reflektion och formulering av frågor tar max två timmar att genomföra. 

Vid tid och intresse rekommenderas även följande sidor för fördjupad kunskap inom området:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.

  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin.

  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54.

  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:

  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR.

 

Anmälan

Kursen har ett begränsat antal platser. Anmäl dig via formuläret.

Nästa tillfälle är en fysisk kurs i november, preliminärt 2024-11-15.

 

Schema

8.30-8.40 Välkomna! Presentation av dagen och föreläsare

 

8.40-9.40 Sammanfattande föreläsning

 

9.40-10.00 Paus med fika

 

10.00-11.00 Grupparbete

 

11.00-11.25 Arbetsgivarens roll och ansvar

 

11.30-12.00 Företagshälsovårdens roll och uppdrag

 

12.00- 13.00 Lunch  

 

13.00- 14.00 Försäkringskassan 

 

14.10- 15.00 Grupparbete

 

15.00-15.20 Paus med fika 

 

15.20-16.00 Samverkan under sjukskrivning

 

16.00-16.30 Rollspel. Avslutning och utvärdering

 

Foto: Yanan Li