Radon

Radon i bostäder är den främsta källan till att människor utsätts för joniserande strålning i Sverige och beräknas orsaka cirka 500 lungcancerfall årligen i Sverige, varav huvuddelen hos rökare. 

Orsakar cancer

Radonhalten varierar stort mellan olika bostäder och beror huvudsakligen på hur mycket radongas som kommer in från marken och vissa byggnadsmaterial. Även brunnsvatten kan innehålla förhöjda halter av radon men utgör framför allt en hälsorisk om gasen kommer ut i bostadsluften.

Radon i bostäder beräknas orsaka cirka 500 lungcancerfall årligen i Sverige, varav huvuddelen hos rökare. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter så beror antalet lungcancerfall som orsakas av radon stor del på befolkningens rökvanor.

Vart vänder man sig

Om man bor i flerfamiljshus och önskar information om byggnadsmaterial och radonmätningar vänder man sig i första hand till fastighetsägaren. Miljöförvaltningen i kommunen kan ge upplysningar om radonmätning, områden med förhöjd risk och åtgärder för att sänka nivåerna. På nationell nivå kan Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet upplysa om hälsorisker med radon.

Våra insatser

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin görs kartläggningar över hur många bostader som radonmäts i Stockholms län. År 2011 hade 33 procent av bostaderna i länet mätts minst en gång, vilket är en högre andel än i riket som helhet, där andelen är 25 procent. Enheten för miljömedicin medverkade tidigare även i forskning om radonets hälsorisker med detta är nu lågprioriterat eftersom riskerna är så väl klarlagda.