MiiNA - Utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Det finns ofta mer än ett problemområde för patienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vilka problem som beror på arbetet kan vara svårt att avgöra. Ångest och depression kan finnas med i bilden och det är viktigt att rätt diagnos ställs i ett tidigt skede för att rätt behandling ska kunna inledas.

Centrum för arbets- och miljömedicin har utvecklat Metod för Individuell utredning och kortare Intervention vid Nydebuterad Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, MiiNA. Syftet med metoden är att undersöka relationen mellan psykisk ohälsa och händelser i arbetslivet respektive privatlivet.

I utredningen ingår att kartlägga samband mellan viktiga livshändelser, arbetsliv och psykisk ohälsa med en intervju (två till fyra besök) som bygger på anpassade versioner av följande instrument.

  • SCAN – Schedules för Clinical Assessment in Neuropchychiatry (används bland annat för att ställa diagnos).
  • LEDS – Life Events and Difficulties (kartläggning av stressorer i privatlivet).
  • ARIA – Arbetsinnehållsanalys (kartläggning av arbetsrelaterade faktorer).

Efter intervjun görs en skriftlig sammanfattning som patienten får ta del av. Den ligger sedan till grund för två reflekterande samtal och ett uppföljningssamtal. Tanken är att patienten genom samtalen ska få tillfälle att reflektera över sin livssituation och öka sin förmåga att agera på ett konstruktivt sätt. Metoden har på så sätt även behandlande effekter.

Inremitterande får en bekräftelse på att patienten kommer att kallas för utredning. En sammanfattande analys av intervjumaterialet och förslag på fortsatta åtgärder sänds till inremitterande inom tre månader från första besöket. Utredningstiden kan variera beroende på ärendet.

Metoden lämpar sig väl för att ge underlag till olika avstämningsmöten och kontakter med arbetsplatsen i det aktuella patientärendet.