Hälsa och framtid - privata företag

Projektet Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som ska hitta faktorerna bakom friska företag. Det samlar representanter för näringsliv, fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag.

Projektets syfte

Hälsa och framtid studerar friskfaktorer på företagsnivå och försöker ta reda på vad företagen kan göra för att minska sjukfrånvaron. Utifrån studiens resultat samt erfarenheter från tidigare studier om hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, ohälsa och sjukfrånvaro, samlar projektet kunskap om nyckelfaktorer för ett friskare arbetsliv, faktorer som kan påverkas på företagsnivå.

Metod

Hälsa och framtid ska genomförs på privata företag som har tecknat försäkring hos AFA Försäkring eller tjänstepensionsföretaget Alecta. Tillsammans administrerar bolagen de kollektivavtalade försäkringarna. De ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Totalt omfattas omkring 4,6 miljoner människor av dessa försäkringar. Urvalet till studien hämtas ur AFA:s och Alectas register.

Delstudie 1 - Friska företag i alla branscher

Registerstudie. Maj 2007. Registerstudien, som sker i samverkan med AFA:s och Alectas analytiker, består av en jämförande studie mellan företag med låg respektive hög sjukfrånvaro som varat i minst 90 dagar. Målet är att lära känna företag med en lång tid av låg respektive hög sjukfrånvaro. Jämförelsen görs med avseende på:

 • geografisk fördelning
 • företagets ålder
 • bransch
 • ägandeform
 • lönsamhet
 • antal anställda
 • anställdas ålder
 • anställdas sammansättning
 • sjuktal
 • sjuklönedagar

Delstudie 2 - Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag

Intervjustudie. Mars 2008.

Systematisk beskrivning av organisatoriska och psykosociala förhållanden på en arbetsplats för att analysera faktorer som kan hänga samman med en god arbetshälsa. Hittills har majoriteten av forskningen skett på individnivå, nu görs den på organisationsnivå.

Intervjuerna sker i semistrukturerad och mindre strukturerad form med representanter för ledning, personalavdelning, fackförbund och andra representanter. Här sker även insamling av exempelvis policydokument.

Urval: Strategiskt urval av drygt 20 företag med hög andel långtidsfriska och lika många med normal längtidssjukfrånvaro. Bredd med avseende på branschtillhörighet, lönsamhet, region, storlek och exponering för kända fysiska och psykiska riskfaktorer.

Delstudie 3 - Validering av nyckelfaktorernas betydelse

Kvantitativ del.

Delstudie 3 är beroende av att delstudie 2 identifierar ”friskfaktorer”. Här sker ett utskick av en enkät kring friskfaktorerna till ett stort antal slumpmässigt utvalda företag ur AFA:s och Alectas register. I urvalet slumpas en större vikt vid företag med låg respektive hög andel sjukfrånvaro, vilket innebär att underlaget kommer ha en lägre andel ”normalt friska” företag. Storleken på urvalet och frågeställningar beror på hur homogena svaren är i delstudie 2. Högre grad av homogenitet leder till ett mindre urval.

Delstudie 4 - Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete

Rehabiliteringsstudie. Juni 2007.

Delstudie 4 syftar till att undersöka om rehabiliteringsprocessen är en nyckelfaktor till varför företag har låg långtidsfrånvaro. Analys av ett antal individer som har varit sjukskrivna i mer än tre månader med avseende på bland annat:

 • Förekomst av rehabilitering
 • Åtgärder
 • Genomförda anpassningar
 • Återgång i arbete

Vetenskaplig referens- och expertgrupp

Hälsa och Framtid har knutit till sig en rad experter som medverkar i utarbetningen av en rimlig och vetenskapligt hållbar metodansats för studien. På så sätt har man säkerställt den vetenskapliga kvaliteten i projektet. En referensgrupp med vetenskaplig och geografisk bredd kommer att knytas till projektet bland annat för att tillvarata tidigare arbetsmiljöforskning och för att förankra resultaten. Experterna ska även granska studiens resultat. Den vetenskapliga trovärdigheten säkerställs ytterligare genom att undersökningen prövas i en etisk kommitté.

Användning av resultatet

Hälsa och framtid ska bidra till strategier för företag att förebygga problem med ohälsa och sjukfrånvaro. Det ska vara en kunskapskälla och en idébank av praktiska och relevanta åtgärder för företag som vill arbeta för att minska sjukfrånvaron. Projektets konstruktion gör att även partsgemensamma och sektorsövergripande strategier kan diskuteras. Det ska också skapa underlag för fortsatta och fördjupade studier och andra insatser med inriktning på hälsa, ohälsa och sjukfrånvaro.

Kostnader och finansiering

Totalt har 12,75 miljoner kronor avsatts till projektet. Då omfattas inte försäkringsbolagens egna insatser, eller distribution, insamling och påminnelse av enkäterna. Åtgärder som kan bli aktuella med anledning av resultaten är inte inkluderade. Alecta och AFA står som huvudmän för projektet och bidrar med 6 miljoner kronor vardera. Resterande belopp satsas av näringslivsrepresentanterna (Axel Johnson AB 0,25 mkr, Carl Bennet AB 0,25 mkr, AB Volvo 0,25 mkr).