Hälsomässigt hållbara hus - 3H

Projektets huvudsyfte är att genom ökad kunskap förebygga ohälsa relaterad till inomhusmiljön. 3H-projektet är en uppföljning av en tidigare kartläggning av innemiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus, som genomfördes i projektet ”Hus och hälsa” i början på 1990-talet.

Under 2005 skickades en enkät ut till cirka 10 000 boende i 500 flerbostadshus i Stockholms stad. Kartläggningen resulterade i svar från 7640 boende i 481 slumpmässigt utvalda flerbostadshus.

Enkätsvaren kompletterades med tekniska data för fastigheterna genom en fastighetsägarenkät och med data från statistiska centralbyrån om socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Uppgifterna avidentifierades så att enskilda personer eller fastigheter inte kan urskiljas.

Frågorna handlade om allmänna hälsobesvär som trötthet och huvudvärk, hosta, irritation i ögon, näsa eller hals, samt torr eller rodnande hud i ansiktet.

Samarbetspartners

Ett samarbetsprojekt mellan Miljöförvaltningen i Stockholms stad, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap samt White arkitekter.

Finansiärer

Projektet är i huvudsak finansierats av Stockholms miljömiljard och FORMAS. Stockholms läns landsting har vidare inom ramen för tio miljöåtgärder bidragit till att ett utökat mätprogram har kunnat utföras i samarbete med Stockholms universitet (Institutionen för analytisk kemi, IAK, samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM) i 3H-projektets fältstudie.