Pojke sitter i fönster och tittar ut med vemodig min

Barn med allergi särbehandlas i förskolor och skolor visar intervjuer med barn och föräldrar

Både barn med allergier och föräldrar till barn med allergier tycker det är ett problem att barnen ofta särbehandlas i sin skola eller förskola. Det visar två intervjustudier från ett nyligen avslutat projekt från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Både barn och föräldrar tycker också att skol- och förskolepersonal behöver mer kunskap om allergier och större förståelse för barnens behov.

Barn med allergier känner sig ofta särbehandlade och inte inkluderade i skolans aktiviteter som en följd av sina allergier. Det här är något som förstärker den känsla av utanförskap som många av barnen redan har. Det visar en intervjustudie där Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har undersökt hur barn med allergier upplever miljön i skolan. Intervjuerna ingick i ett projekt där CAMM har arbetat med att öka kunskapen om allergi hos personal i förskola och skola. När föräldrar till barn med allergier som en del i samma projekt intervjuades om vad de behöver för att få en fungerande förskola/skola, svarade många att det är viktigt att deras barn behandlas på samma sätt som andra barn. Både barn och föräldrar ansåg att skol- och förskolepersonalen behöver mer kunskap om allergier och en större förståelse för barnens behov−

− De här resultaten visar på behovet av en ökad kompetens inom allergisjukdomar i förskolor och skolor. Det är helt enkelt ett måste för att förskole- och skolpersonalen ska kunna implementera fungerande allergirutiner, agera i akuta situationer och erbjuda lika villkor för barn med allergisk sjukdom. Kunskapen kan också leda till en större förståelse för hur det är att leva med allergier och hur viktigt det är att ha en bra kommunikation mellan skolpersonal, föräldrar och elever, säger Marina Jonsson, projektledare och allergisamordnare på CAMM.

− Att personalen är kunnig påverkar ju också barnens känsla av trygghet. Många elever berättar i intervjuerna att de inte litar på att de kan få hjälp om de skulle få en allergisk reaktion, säger Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent på CAMM, som ansvarat för barnintervjuerna.

Brist på allergiförebyggande rutiner

Intervjuerna med skolbarn med allergi visade också att de oberoende av ålder upplever att de själva måste ha kontroll och ta ansvar för situationer som annars skulle ha lett till  allergiska reaktioner i skolmiljön på grund av att skolan inte haft förebyggande rutiner. Föräldrarna till allergiska barn beskriver också att det behövs bättre rutiner i förskola och skola för att skapa en mer allergisäker fysisk miljö. De efterlyser också en tydligare ansvarsfördelning bland personalen och att personalen blir bättre på att förmedla information till varandra.

- Föräldrarna har ett stort behov av att bli tagna på allvar, att bli förstådda och att kunna lita på att personalen kan ta hand om deras barn med allergisjukdom på ett säkert sätt. Många uttrycker att de känner en ständig oro för att något ska hända, säger Alexandra Lövquist, handläggare på CAMM, som ansvarat för intervjuerna med föräldrar.

Behövs fler anpassningar

I vissa miljöer kan eleverna själva ha svårt att undvika ämnet de inte tål och då behöver inomhusmiljön anpassas bättre så att inte barnen själva behöver ta så mycket ansvar för att undvika allergiska reaktioner. Det behövs också anpassningar för att elever med allergi ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt, till exempel går det att lägga prov tidigt på morgonen innan pollenhalterna har hunnit bli så höga.

- Vissa elever berättar om hur de kan känna sig ledsna och besvikna för att vuxna i skolan uttrycker att de inte vill göra anpassningar som inkluderar dem, till exempel då de inte kan delta i idrotten på grund av att inga allergianpassningar gjorts. Samtidigt finns ju också positiva berättelser om de lärare som verkligen försöker förstå och de som anstränger sig för att göra anpassningar, säger Marina Jonsson.

Vad händer nu på allergiområdet?

Under hösten och vintern fortsätter CAMM erbjuda utbildningar i förskola och skola om hur personalen kan arbeta förebyggande mot allergi. I utbildningarna ingår också att prata om hur det går att arbeta med inkludering och på så sätt undvika att barn blir särbehandlade och hur viktigt det är att skapa en bra dialog med barn och föräldrar. För att utveckla och sprida kunskap inom allergiområdet används det digitala verktyget Elevhälsoportalen (elevhalsoportalen.se). Elevhälsoportalen är en webbplats som hjälper personal i förskolor och skolor att arbeta hälsofrämjande inom olika hälsoområden, varav allergi är ett.

Boka en kostnadsfri allergiutbildning via Elevhälsoportalen (elevhalsoportalen.se)

Om intervjuerna

I intervjuerna med barn med allergi intervjuades totalt sex elever. Eleverna var 10–15 år och gick på olika skolor i Stockholms län. För att fånga elevernas upplevelser användes en intervjuguide som innehöll frågor om skolans miljö, kunskap, bemötande och trygghet. Skolbarnen kunde också ta upp andra områden om de så önskade.

Fyra fokusgruppsintervjuer med totalt 25 föräldrar genomfördes. Deras barn var mellan 2 och 13 år, ofta med många och svåra allergier och astma. Föräldrarna fick berätta om hur det fungerar i skolan och vad deras behov är i relation till miljö, kunskap och trygghet.

Intervjuerna med barn och föräldrar gjordes under hösten 2021 och våren 2022. De var en del av utvärderingen av projektet ”Ett digitalt kunskapsstöd till personal i förskolan och skolan om allergisjukdom” som avslutades i mars 2023 och finansierades av HSF.


Foto: Irina Schmidt

Pojken på bilden har inget med artikeln att göra.

Publicerad 2023-11-08