Barn och lärare har samling

Kunskapsstöd och utbildningar om barn med allergi gjorde skol- och föreskolepersonalen tryggare

Utbildning kring allergi och kring bemötandet av barn med allergi gav kunnigare och tryggare personal i skola och förskola, visar resultaten från ett nyligen avslutat projekt på Centrum för- arbets- och miljömedicin (CAMM).

- Projektet har också gett oss mycket kunskap om vad som behövs ute i verksamheterna för att skol- och förskolepersonalen ska kunna hjälpa barn med allergisjukdom på bästa sätt, säger Marina Jonsson, projektledare och allergisamordnare på CAMM.

I mars 2023 avslutades det tvååriga projekt där CAMM har arbetat med att öka kunskapen kring barn med allergi hos personal i förskola och skola. Syftet har varit att ge personalen större trygghet och bättre förutsättningar att kunna bemöta de allergiska barnen på ett sätt som också bidrar till deras välmående och trygghet. Slutrapporten från projektet visar att utbildningarna gav en ökad kunskap och trygghet hos personalen.

Kunskap via Elevhälsoportalen

För att utveckla och sprida kunskap använde vi det digitala verktyget Elevhälsoportalen, en webbplats som hjälper personal i förskolor och skolor att arbeta hälsofrämjande inom olika hälsoområden, däribland allergi. Under projekttiden har Elevhälsoområdets allergiområde utvecklats med flera nya insatser* om hur det går att arbeta förebyggande inom bland annat specialkost, päls- och pollenallergi, astma, eksem och nötallergi. Vi har också tagit fram en insats kring hur personalen kan arbeta med inkludering av barn med allergi.

Utbildningsdelen i projektet har bestått av en kostnadsfri utbildning till 42 förskolor och 30 skolor i länet, där vi också har haft Elevhälsoportalen som utgångspunkt.

Utvärdering visade ökad kunskap och trygghet

Som en del i utvärderingen av projektet fick personalen som deltog i utbildningen fylla i en enkät före och 3 månader efter utbildningstillfället. Resultaten av undersökningen visade att deltagarna hade bättre kunskap om allergier och hur man hanterar allergiska reaktioner. De kände också en ökad trygghet i hanteringen av barn med allergier. Dessutom ökade kännedomen om Elevhälsoportalen. Det är dock fortfarande bara en av fyra förskolor och skolor som använder den, vilket betyder att arbetet med att sprida kunskap om portalen och hur den kan användas behöver fortsätta.

- Nu uppdaterar vi Elevhälsoportalens allergiområde med fler texter baserat på resultaten från projektet, så att den blir ännu mer anpassad till de behov som finns. Vi kommer också att fortsätta med utbildningarna i förskolor och skolor ute i kommunerna, säger Marina Jonsson.

Projektet har finansierats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Är du och din förskola/skola intresserad av utbildning kring allergi?

Kontakta Marina Jonsson, e-post: marina.jonsson@regionstockholm.se.

Effekter av utbildningen på kunskaper, trygghet och omhändertagande - diagram

Paj 1x.svg
Paj2x.svg
Paj 3x.svg
Källa: Slutrapporten från projektet

Om Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är ett digitalt verktyg som stödjer skolor och förskolor i att genomföra evidensbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Förskolor och skolor kan kostnadsfritt börja arbeta med portalen, inget konto behövs längre.   Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på CAMM, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vi på CAMM ansvarar för hälsoområdena allergi, buller och ergonomi.

Gå till Elevhälsoportalen

Foto: Katja Kircher. Personerna på bilden har inget med projektet att göra.

Publicerad 2023-06-19

Senast ändrad 2024-03-11