Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3 h att genomföra. Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår när du genomför självstudierna eller från ditt kliniska arbete, och ta med dessa till kursdagen!

Anmälan

Anmälan är nu stängd men det kommer ett två nya tillfällen i vår,
den 30 mars och den 31 maj.

Schema

08.30 – 08.55 Välkommen! Presentationsrunda. Frågor och förväntningar

09.00 – 09.55 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning

09.55 – 10.15 Paus

10.15 – 10.55 Intygsövning/fall 1

11.00 – 11.30 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan

11.35 – 12.00 Företagshälsovårdens roll och uppdrag. Samverkan

12.00 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 13.45 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen. Samverkan

13.50 – 14.20 Intygsövning/fall 2

14.20 – 14.40 Paus

14.40 – 15.00 Fortsättning Intygsövning/fall 2 / reservtid

15.00 – 15.25 Ekonomiskt bistånd (Kommunen). Samverkan

15.30 – 15.55 Arbetsförmedlingens roll och uppdrag. Samverkan

16.00 – 16.30 Utestående frågor, vad tar vi med oss från dagen?


Foto: Yanan Li