OBS! Kursdatum är 27-28 november.

Tider

Dag 1: 09:30-17:00
Dag 2: 08:15-15:00

Den här kursen är en fördjupning i kursserien miljömedicin. 

Målgrupp

Myndighetskursen vänder sig i första hand till läkare och miljöhygieniker som är nyanställda på de Arbets- och miljömedicinska enheterna, men även till handläggare på berörda myndigheter.

Kursbeskrivning

Kursen utgör en översikt över de nationella myndigheter med vilka Arbets- och miljömedicin i olika frågor samverkar. Kursen utgår från myndigheternas uppdrag, men behandlar även frågor relaterade till miljöbalken, ansvarsfördelning/uppföljning av miljökvalitetsmålen, globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Dessutom kommer kursdeltagarna ta del av varandras erfarenheter genom diskussioner i grupper om hur enskilda fall och grupputredningar kan bedrivas och kommuniceras.

Obligatoriska kursmoment

 • inläsning
 • internat
 • inlämningsuppgift

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha:

 1. Ha kännedom om de olika myndigheternas uppdrag i relation till hälsa
 2. Kunna samverka mellan AMM och olika relevanta myndigheterna, såväl nationella som regionala och kommunala myndigheter, i specifika frågeställningar
 3. Veta vad miljöbalken reglerar, miljödomstolarnas roll och skillnaden mellan begreppet olägenhet i miljöbalken respektive miljörelaterad ohälsa
 4. Kunna utveckla och förbättra kvalitet i våra remissvar i frågor som rör miljörelaterad ohälsa
 5. Medverka i miljömedicinsk kunskapsspridning i den egna regionen
 6. Ha kunskap om de av riksdagen fastställda 16 miljökvalitetsmålen som rör hälsa
 7. Ha kunskap om vilka av Förenta nationernas generalförsamling antagna 17 globala målen för hållbar utveckling som rör miljörelaterad hälsa samt översiktlig kunskap om Agenda 2030 

Medverkande

Föreläsare från följande organisationer:

 • Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm
 • Arbets- och miljömedicin, Uppsala
 • Arbets- och miljömedicin, Göteborg
 • Institutet för miljömedicin
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Naturvårdsverket
 • Statens livsmedelsverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Kommunalt miljökontor

Praktisk info

Avgift: 1 000 kr. I det ingår lunch och fika.

Litteratur: Litteraturförslag kommer att skickas ut till anmälda före kursen.

Max 25 deltagare.

Arrangör

Kursen är ett samarrangemang mellan Arbets- och miljömedicin i Stockholm och Uppsala.