Vår belastningsergonomiska verksamhet

Den belastningsergonomiska verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har i uppdrag att kartlägga, analysera och förbättra arbetshälsan i Region Stockholm.


Den belastningsergonomiska verksamheten vid CAMM sker vid Enheten för arbetshälsa. Där arbetar läkare, ergonomer, psykologer, personalvetare och statistiker. Vi bedriver verksamhet med uppdrag att kartlägga, analysera och förbättra arbetshälsan i Region Stockholm. Flera av oss är också forskare vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Verksamheten bedrivs i samarbete med andra aktörer inom det belastningsergonomiska området, bland annat forskare vid flera högskolor.

Våra insatser

Belastningsrelaterade besvär i rörelseorganen är fortsatt en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och för tidigt utträde ur arbetslivet.

Det behövs mer kunskap om exponeringar i arbetslivet och individfaktorer som ökar risken för utveckling av besvär i rörelseorganen. Särskilt behövs mer kunskap om hur fysisk belastning samverkar med psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetslivet vid uppkomst av dessa besvär. Vad gäller individfaktorer är det av speciell vikt att utöka kunskaperna om de faktorer som går att påverka - såsom individens arbetsteknik, utbildning och fysisk kapacitet.

Befintlig kunskap om riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen och vad som gör oss friskare på arbetet behöver också tillämpas i större omfattning. Rationaliseringar, som företags- och produktionsledningar genomförs i syfte att öka produktivitet och leveranskvalitet, men medför ofta negativa konsekvenser vad gäller fysisk belastning. Även insatser för att förbättra arbetsmiljön kan få som följd att produktionstakten ökar, med ökad arbetsbelastning och mindre tid för återhämtning som följd.

För att generera mer kunskap om belastningsergonomi och för att befintlig kunskap ska tillämpas i större utsträckning fokuseras den belastningsergonomiska verksamheten på CAMM främst inom följande områden:

  • Att kartlägga och analysera fysisk belastning och psykosociala/organisatoriska faktorer i arbetet av betydelse för individers hälsa/ohälsa, arbetsförmåga, återgång i arbete samt möjligheter att vara kvar i arbete fram till ålderspension.
  • Att identifiera och utforma riktlinjer och åtgärder på arbetsplatser som stödjer ett långt och hållbart arbetsliv för alla grupper på arbetsmarknaden.
  • Att utveckla och testa användbara metoder för företagshälsovården och andra arbetsmiljöaktörer, såsom metoder för mätning av fysisk belastning och riskbedömning, samt bedömning av arbetsförmåga inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Att utvärdera interventioner avsedda att främja hälsa respektive underlätta återgång i arbete, samt andra arbetsorganisatoriska förändringars inverkan på personalens fysiska belastning.
  • Att sprida, och erbjuda, behovsanpassad kunskap inom punkterna ovan.

Patientmottagning

På den arbets- och miljömedicinska patientmottagningen tar vi emot patienter med remiss, där frågeställningen vanligen handlar om arbetsskadeutredning, dvs vi gör en sambandsutredning för att kartlägga om patientens besvär kan kopplas mot exponeringar i arbetsmiljön. Underlaget kan sedan användas vid försäkringsbedömningar. Utredningarna kan också ge stöd till sjukvården eller företagshälsovården i svårutredda patientfall, de syftar även till att tidigt upptäcka bristfälliga arbetsmiljöer och branscher för att kunna åtgärda och förebygga sjukdom och skada.

När man som patient är kallad till oss för att göra en sambandsutredning av konstaterade besvär i rörelseorganen får man vanligtvis träffa en läkare som är specialist inom Arbets- och miljömedicin och en ergonom/fysioterapeut som utreder exponeringen i arbetet.

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär. En diagnos bör vara ställd som sambandsbedömningen ska göras mot. Även om diagnosen kan vara av ospecifik art, så behöver andra specifika diagnoser kunna uteslutas.

Läs mer om CAMM:s arbets-och miljömedicinska mottagning här.

Foto: Joachim Ljungh Stenström

Senast ändrad 2024-03-18

Publicerad: 2021-06-22