Om luftkvalitet

Med luftkvalitet menas inomhusluftens totala innehåll av olika luftföroreningar i gas- eller partikelform. Luftföroreningar som förekommer i en byggnad kommer att spädas ut av husets ventilation. 

Balans viktig

Grundregeln är att ju högre luftflöden, desto lägre blir koncentrationerna av olika ämnen. Men det kräver att föroreningarna inte finns i själva tilluften och att man behåller balansen i ventilationssystemet, alltså en jämnvikt mellan den luft som tas ut ur bostaden, och den nya luft som tas in i lokalen genom ventilationssystemet. Utan denna balans finns risk för att förorenad luft kan tillföras inomhusmiljön.

Krav på luftväxling

Allmänventilationen ska tillföra ren luft och vädra ut luftföroreningar, bland annat de som alstras av olika verksamheter, byggnadsmaterial och inredning. Även människokroppen avger luftföroreningar, exempelvis olika ämnesomsättningsprodukter. Det är i första hand för att sänka halterna av dessa ämnen som man bedömt att människor normalt kräver en luftväxling av ungefär 7–8 l/s per person för att luften inte ska kännas instängd/dålig.

I bostäder krävs en luftväxling på minst 0,35 l/s uteluft per kvadratmeter golvyta. I arbetslokaler, skolor och förskolor kräver reglerna, från Arbetsmiljöverket respektive Folkhälsomyndigheten, normalt en luftväxling av minst 7 l/s per person. För att vädra ut luftföroreningar från byggnadsmaterial och inredning krävs, i skolor och förskolor, ytterligare minst 0,35 l/s uteluft per m2 golvyta.

Kolla koldioxidhalten

Eftersom människor även avger koldioxid är en koldioxidmätning ett enkelt sätt att avgöra om luftväxlingen är tillräcklig med hänsyn till personbelastningen i en lokal. En koldioxidhalt som överstiger 1000 ppm indikerar otillräcklig luftväxling.

I kontorsrum och andra glest befolkade lokaler är det byggnaden och verksamheten snarare än människorna som är de viktiga föroreningskällorna. Då räcker det inte att endast mäta koldioxidhalten. Vetenskapliga undersökningar tyder på att det behövs betydligt högre luftflöden än minimikraven, för att människor ska må bra i kontorslokaler.

Fukt och kemiska ämnen

Fukt på fel plats i bygganden är troligen den viktigaste orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i, men även kemisk exponering från byggmaterial, inredning och olika aktiviterer i bygganden anses ha stor betydelse.