Om risker vid arbete med konstgjord sten/kompositkvarts

Köksbänkar gjorda av konstgjord sten (engelskans artificial stone, engineered stone), som också kallas kompositkvarts, har blivit alltmer populära i Sverige och internationellt. Samtidigt har allvarliga problem dykt upp relaterat till den yrkesmässiga hanteringen av dessa bänkskivor. Problemet uppstår när bänkarna sågas, kapas, putsas, poleras eller på annat sätt bearbetas så att det dammar.  

Bänkskivorna består av bland annat kvarts, bindemedel och pigment. Kvartsinnehållet kan vara mycket högt, betydligt högre än i natursten. En del studier tyder också på att det frisätts mer damm och att dammpartiklarna är mindre än vid bearbetning av natursten. Även kortvariga moment som sågning eller kapning kan ge en hög exponering. 

Inandning av kvartspartiklar (särskilt de minsta partiklarna) är hälsoskadligt. Det skadar framför allt lungor och luftvägar och ökar risken för lungcancer.  

Arbetare har drabbats av en aggressiv form av silikos

I samband med den ökade användningen av konstgjord sten för köksbänkar har man i flera länder uppmärksammat att arbetare som tillverkat eller installerat bänkarna drabbats av en aggressiv form av silikos (en lungsjukdom orsakad av kvarts). Sjukdomen har haft ett allvarligare förlopp och inträffat efter kortare tid och hos yngre arbetare än vad man brukar se vid arbete med natursten. Flera dödsfall och behov av lungtransplantation har beskrivits.  

Förbjuds i Australien

Problemen har rapporterats från flera länder, bland Israel Israel, Spanien, Australien och USA.

I Australien, som gjort de mest omfattande undersökningarna, har man nu beslutat att förbjuda materialet eftersom man bedömer att det inte finns tillräckliga förutsättningar för en säker hantering. Läs mer om detta här: www.safeworkaustralia.gov.au/safety-topic/hazards/crystalline-silica-and-silicosis/prohibition-use-engineered-stone

Nederländerna har gjort en anmälan om att regleringsåtgärder behöver vidtas till den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Läs mer om detta här: www.echa.europa.eu/documents/10162/36b72c85-f829-f9c6-23c5-90ceaaab3973

I Kalifornien har man infört en tillfällig akutreglering. Läs mer om detta  här: www.dir.ca.gov/DIRNews/2023/2023-93.html

Arbetsledare och arbetare behöver känna till riskerna

Det är viktigt att få en överblick över hur hantering och exponeringsnivåer ser ut i Sverige för att relatera det till erfarenheter och åtgärder i andra länder.  Det är under tiden angeläget att arbetsledare och arbetare som hanterar konstgjord sten är väl informerade om riskerna som observerats i andra länder och vidtar omsorgsfulla riskbedömningar, inklusive mätningar. Detta gäller även anställda som inte arbetar så mycket med materialet att myndighetskrav på medicinska kontroller (https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/damm-rok-och-dimma/kvarts-stendamm/) är uppfyllda.

Även kortvarig arbete kan vara riskfyllt

Även kortvariga bearbetningsmoment behöver inkluderas i åtgärder som minimerar frisättning av damm (inkapsling, vattenbegjutning, inbyggda utsug på maskiner) och säkrar god ventilation. Personlig skyddsutrustning behöver bäras hela tiden man befinner sig i ett område med förorenad luft och skall vara individuellt utprovad så att den sluter tätt. Åtgärdernas effekt bör följas upp. 

Inga risker för den som har en köksbänk av konstgjord sten

Det finns ingen anledning att befara risker för de konsumenter som har köksbänkar av konstgjord sten. 

Foto: Andranik Hakobyan

Publicerad: 2024-01-31