Hälsosamma grönskap och covid-19

En studie om hälsosamma boendemiljöer under tiden av covid-19 pandemi.

Bakgrund

Gröna miljöer har föreslagits ha en avslappnande effekt vilket kan hjälpa människor att återhämta sig under stressiga perioder. Dessutom tros gröna och blåa miljöer (miljöer nära vatten) inspirera till fysisk aktivitet, vars positiva inverkan på både fysisk och mental hälsa är väletablerad. För att kunna lära oss mera om grönskans effekter på stadsbefolkningens välbefinnande och mentala hälsa under den senaste tiden med social isolering och eventuell ökad oro, genomför vi enkätstudien ”Hälsosamma grönskap och covid-19”.

Syfte

Syftet med detta projekt är att:

  1. undersöka om Covid-19-pandemin har förändrat Stockholmsbefolkningens rutiner för fysisk aktivitet och tiden som de väljer att vistas i naturmiljöer

  2. undersöka om mer tid i gröna miljöer, under Covid-19-pandemin, påverkar befolkningens mentala hälsa

Hur går studien till

En enkät har skickats ut till 10 000 slumpmässigt utvalda personer. Enkäten innehöll frågor om:

· livssituation

· hälsa

· boende och levnadsvanor

· sysselsättning/arbete

· vanor både före och under covid-19 pandemin

Svar och fortsättning

2 060 personer svarade på enkäten. Just nu förbereds de svar vi fått in för statistiska analyser och resultaten kommer senare att publiceras i internationella tidskrifter och presenteras vid både nationella och internationella möten.

Medverkan och finansiering

Projektet genomförs i samarbete mellan CAMM, Karolinska Institutet och Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.