I Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 beskrivs risker i olika yrken i Stockholms län utifrån ett brett perspektiv. Rapporten presenterar en karta över ogynnsamma arbetsförhållanden, låg kunskap om vart man vänder sig i arbetsmiljöfrågor och ifall man har tillgång till företagshälsovård och ogynnsam livsstil i olika yrkesgrupper, och särskilt de yrkesgrupper där detta sammanfaller så att det finns ett påtagligt behov av insatser.

På webbinariet presenteras resultat från rapporten. Inbjudna representanter från arbetsmarknadens parter och företagshälsovården kommer tillsammans med författarna diskutera hur det preventiva arbetet för utsatta yrkesgrupper kan stärkas.

Om Arbetshälsorapporten

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har som ett centralt uppdrag att kartlägga risker i arbetsmiljön och att sprida kunskaper om möjlighet till prevention. Arbetshälsorapport 2020 baseras i huvudsak på information från Folkhälsoenkät 2018.

Arbetshälsorapporter har presenterats av Region Stockholm omkring vart fjärde år sedan 1991.

 

Foto: Maskot