Psykosociala faktorer

Psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetet har betydelse för folkhälsan. Det kan handla om de krav en person upplever på arbetet och vilka möjligheter som finns att påverka arbetstakt eller hur arbetet ska utföras. Brister i den psykosociala arbetsmiljön är vanliga orsaker till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och män. 

Denna sida uppdateras inte längre

På vår nya sida "Organisatoriska och sociala faktorer i arbetet" kan du bland annat läsa om psykisk arbetsbelastning, organisatoriska faktorer i arbetet, arbetsrelaterad psykisk ohälsa och social arbetsmiljö.

Kräver tvärvetenskapliga arbetssätt

Psykisk ohälsa i den arbetsföra befolkningen har uppmärktsammas både nationellt och internationellt. Den psykiska ohälsan orsakar mycket sjukskrivning och lidande för individen och stora kostnader för samhälle och arbetsgivare. Förändringar i arbetsmarknadens flexibilitet och former för anställning kan få konsekvenser för arbetslivets hållbarhet och individers hälsa. Att öka vår kunskap inom detta område är idag en stor utmaning och kräver ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Våra insatser

Verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin är, enligt Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, inriktad på följande målsättningar:

Att kartlägga och analysera:

  • psykosociala/organisatoriska faktorer i arbetet av betydelse för individers hälsa/ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete.
  • grupper av individer som pga psykosocial exponering i arbetsmiljön löper ökad risk för ohälsa, minskad arbetsförmåga eller att ställas utanför arbetsmarknaden.
  • konsekvenser av ohälsa i arbetslivet för individ, arbetsgivare och samhälle.

Att utvärdera insatser:

  • som ska främja hälsa och förebygge/minska ohälsa.
  • som ska underlätta återgång i arbete.

Att utforma och utveckla mätmetoder:

  • inom det psykosociala/organisatoriska området.

Att sprida, och erbjuda, behovsanpassad kunskap inom ovan beskrivna områden

centrum för arbets och miljömedicin tar bland annat fram faktablad och arrangerar seminarier.

Exempel på insatser

Stockholms läns arbetshälsorapport

Centrum för arbets- och miljömedicin tar fram Stockholms läns arbetsrapport, där det arbetsrelaterade hälsoläget i Stockholms län beskrivs och analyseras. Rapporten baseras på Stockholms läns landstings hälsoenkäter samt folkhälsoenkäten. I detta arbete ingår bland annat att bevaka förekomst av psykosocialt ogynnsamma faktorer i arbetslivet och att identifiera riskfaktorer för ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet.

MIA-projektet

Om mobbning inom industri och akademi. En jämförande studie av individuella samt organisatoriska faktorer som förklarar mobbning inom industriell- samt akademisk miljö.

SHIP-projektet

En studie av ett hälsopreventivt interventions- och implementeringsprogram inom kriminalvården.

Kartläggning av insatser vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa

En genomgång av svensk och internationell forskning av insatser som ges inom företagshälsovården vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

HEKLA-projektet

Hemtjänst, Ekonomi, Kvalitet, Ledning, Arbetsförhållanden. Ett projekt med syfte att utveckla ett kvalitetsledningssystem inom hemtjänsten. Fokus är på omsorgskvalitet och personalkontinuitet.

MiiNA-projektet

Metod för individuell utredning och intervention av nydebuterad arbetsrelaterad psykisk ohälsa.