Kemikalier från konsumentprodukter

Konsumtionsvaror har fått allt större betydelse när det gäller utsläpp av hälsoskadliga kemikalier. Idag sprids kemikalier bland annat via textilier, byggnadsmaterial, elektronik och hygienprodukter. Detta innebär att även människors exponering för hälsofarliga kemikalier har förändrats.

Tidigare exponerades ett mindre antal människor, oftast på sina arbetsplatser, för ett fåtal kemikalier i relativt höga doser. Numera exponeras alla i samhället, även känsliga individer som barn, äldre, sjuka och gravida kvinnor, för fler ämnen i relativt låga doser. Exponeringen startar redan under fosterutvecklingen eftersom flera ämnen har förmågan att passera moderkakan.

Exempel på farliga ämnen som kan förekomma i konsumentprodukter är metaller, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd, ftalater, plast- och gummikemikalier, konserveringsmedel, färg- och doftämnen.

Nanomaterial

Material i nanostorlek har på senare år börjat tillverkas och ingår i flera olika konsumentprodukter varav flera är barnprodukter som exempelvis solkrämer. Enligt en amerikansk databas finns det idag över 2 000 konsumentprodukter som innehåller nanomaterial. Nanomaterial består främst av silver, zinkoxid, titandioxid och kolnarör.

Hälsoeffekter

Hälsoeffekter av olika kemiska ämnen beror på hur mycket vi får i oss. I tillräckligt höga halter kan många av dessa bland annat orsaka allergi och cancer, försämra immunförsvar och fortplantningsförmåga, påverka nerv- och hormonsystemutveckling. För många ämnen finns det därför hälsobaserade riktvärden, vilka anger hur mycket en människa kan få i sig utan hälsorisk, dock saknas riktvärden för många ämnen.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin, som bland annat är ett kompetenscentrum inom miljömedicin i Stockholms län, ger kunskapsstöd, rådgivning och information till Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län, enskilda kommuner, allmänheten och andra aktörer som har ett direkt inflytande över miljön eller hur länets invånare utsätts för kemikalier från konsumentprodukter.