Byggarbetare sågar i sten.

Vissa partiklar i luften på arbetet ökar risken för att bli sjuk i KOL

Vissa typer av damm på arbetsplatser ökar risken för att insjukna i KOL. För män gäller det bland annat stendamm som innehåller kvarts, gips- och isoleringsdamm och dieselavgaser. För kvinnor är det organiskt damm av till exempel jord, läder och plast. Det visar en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet och Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM).

Vissa typer av damm på arbetsplatsen är förknippade med en ökad risk att insjukna i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Män har en ökad risk att utveckla KOL när de arbetar i miljöer där det finns stendamm som innehåller kvarts, gips och isoleringsmaterial  samt dieselavgaser, visar en ny studie från bland annat Karolinska Sjukhuset och CAMM. Även män som utsätts för asfaltsrök och svetsrök löper en ökad risk att få KOL. Eftersom personerna i studien hade angett sina rökvanor gick det att kontrollera att risken att insjukna i KOL inte var kopplad till rökningen. I studien framkom också att det fanns en ökad risk att utveckla KOL redan vid nivåer som ligger under det svenska hygieniska gränsvärdet för kvarts.

De som arbetar inom byggindustrin och transportsektorn ofta utsatta

Vanliga yrken där det skadliga dammet förekommer återfinns bland annat inom byggindustrin såsom byggnadsträarbetare, betongarbetare, och inom transportsektorn, såsom förare av buss- och personbil, lastbil eller paketbil. De finns även inom yrken som ingenjörer med tekniskt-mekaniskt arbete och maskin- och motorreparatörer.

Städare och fastighetsskötare utsatta yrken bland kvinnor

Det var betydligt färre kvinnor i den typ av branscher där höga halter av luftföroreningar vanligen förekommer. Hos kvinnor fanns dock en ökad risk för KOL om de i sitt arbete utsatts för diverse organiska partiklar från jord, läder, plast, sot, textil och mjöl. Yrken där sådant damm förekommer är till exempel städare, fastighetsarbetare och lärare inom estetiskt-praktiska ämnen.

Viktigt att informera om risker

Den idag vanligaste orsaken till att utveckla KOL är rökning. Forskning visar dock att cirka 20 procent av alla som har KOL har fått det av andra orsaker. En sådan orsak är skadliga luftburna partiklar i arbetsmiljön. KOL är en vanlig sjukdom som inte går att bota, men där försämring kan hindras vid till exempel rökstopp. Enligt WHO är KOL idag den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, och den femte vanligaste dödsorsaken i höginkomstländer såsom Sverige. Sjukdomen tar vanligtvis flera decennier att utveckla. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande genom att informera om riskerna med rökning och luftföroreningar på arbetet, för att minska antalet personer som utvecklar KOL och för att de som redan har KOL inte ska bli sämre i sin sjukdom. 

Om KOL-studien

Syftet med studien var att identifiera vilka partiklar på jobbet som leder till en ökad risk att utveckla KOL. Studien bygger på en kohort baserad på personer som svarat på Stockholms läns folkhälsoenkät från 2002 till 2014. Till kohorten har uppgifter om yrke, KOL-medicinering, utbildning och död från olika register kopplats. Med hjälp av yrkestiteln har varje persons dammnivåer på arbetet beräknats med hjälp av en jobbexponeringsmatris för luftburna exponeringar. Matrisen bygger på mätningar på arbetsplatser i Sverige och övriga nordiska länder. Resultaten ska användas för att ta fram förebyggande åtgärder mot arbetsorsakad KOL.

Hela studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Environmental Research". Du hittar en länk till artikeln uppe till höger (webb)/härunder (mobil).


Foto: Knud Nielsen, Most Photos

Publicerad 2021-12-17

Senast ändrad 2021-12-17