En grupp unga vuxna står och pratar i stadsmiljö

Ny del påbörjad i BAMSE-studie om långsiktiga konsekvenser av covid-19 på unga vuxnas hälsa och livskvalitet

Just nu pågår den fjärde delen i en studie inom BAMSE-projektet av covid-19 och unga vuxna. Syftet med studien är att undersöka riskfaktorer för att utveckla covid-19 och vilka långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på unga vuxnas fysiska och psykiska hälsa och på deras livskvalitet.

– Den här studien utgör en unik möjlighet att undersöka de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av genomgången covid-19-infektion på immunitet och immunförsvar, lungfunktion och lungsjukdom. Vi tittar också på hur en genomgången sjukdom har påverkat unga vuxnas livskvalitet och psykiska hälsa, säger Sandra Ekström, forskare i BAMSE-projektet och handläggare på BAMSE-sekretariatet på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Forskarna kommer också att undersöka hur covid-19-pandemin har påverkat unga vuxnas livsstil och generella hälsa.

Datainsamling genom enkäter och blodprov

Det här är den fjärde delen i studien och data samlas in genom enkäter och blodprov. Den 20 september i år skickades en webbenkät ut till 3000 deltagare i BAMSE-studien. Deltagarna är idag mellan 27 och 29 år. De som svarar på webbenkäten tillfrågas sedan om att ta ett självadministrerat blodprov hemma. I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SciLife Lab görs sen avancerade immunologiska analyser på blodproven.

– Vi hoppas på att resultaten av analyserna bland annat ska ge oss större förståelse kring varför en del unga vuxna drabbas svårare av covid-19-infektion än andra, säger Alexandra Lövquist, handläggare på BAMSE-sekretariatet, som ansvarar för hanteringen av prover i studien.

Denna del av studien förväntas vara klar i början av 2024.

Mer om studien

BAMSE-studien ”Coronavirus ur ett folkhälsoperspektiv; riskfaktorer för covid-19, immunitet och långsiktiga hälsoeffekter” startade i augusti 2020 och består av fyra delar där tre delar redan har genomförts. Data har i tidigare delar samlats in med både webbenkäter, självadministrerade blodprov på filterpapper och en klinisk undersökning med mätning av bland annat blodtryck, lungfunktion och blodprovstagning. Utöver den information som samlas in via enkäter och kliniska undersökningar har uppgifter från nationella och regionala register hämtats in.

CAMM har tidigare publicerat rapporten " "Covid-19 hos unga vuxna i Stockholms län" (pdf) som är baserad på de två första delarna i studien.

Läs mer om studien på CAMM:s webbplats

Foto: Most Photos

Publicerad 2023-11-07

Det här är BAMSE-projektet

BAMSE-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet med syftet att undersöka riskfaktorer för utveckling av astma och allergisjukdom. Projektet startade 1994 och har sedan dess följt drygt 4000 barn födda 1994–1996. Projektet har gett oss värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi. Den ökade kunskapen kan på sikt ge oss möjligheter att bromsa ökningen av astma och allergi, men också möjligheter att lindra besvären hos dem som drabbas. Över tid har syftet med BAMSE-projektet utökats till att också inkludera andra folksjukdomar såsom övervikt, hjärt-kärlsjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom och även covid-19.