Hus i Hagastaden i Stockholm.som står tätt ihop

Fler bostäder byggs i områden med höga bullernivåer

Det finns en tydlig skillnad i hur bostadsbyggnader placeras och utformas sen Trafikbullerförordningen ändrades i juni 2017. Det var ett av flera budskap vid Bullernätverkets seminarium "Blir det vi bygger bra" om bostadsutformning och lagstiftning på området.

– Vi ville belysa vilka konsekvenser den nya Trafikbullerförordningen (2015:216) och de höjda riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller har haft på bostäders lokalisering och utformning och på folkhälsan. Det står klart att det nu byggs i betydligt mer bullerutsatta områden än tidigare och det betyder också större risker för människors hälsa, säger Charlotta Eriksson, bullerforskare på Centrum för arbets- och miljömedicin och medlem i Bullernätverkets samordningsgrupp.

Den 29 maj höll Bullernätverket i Stockholm ett seminarium om stadsplanering kopplat till Trafikbullerförordningen och människors hälsa. Länsstyrelsen, Centrum för arbets- och miljömedicin, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, Trafikverket/SL och Boverket, samt sakkunniga inom Bullernätverket hade olika föreläsningar inom ämnet.

Några budskap från dagen kan sammanfattas enligt följande:

  • Det finns en tydlig skillnad i hur bostadsbyggnader placeras och utformas i detaljplaneringen som kan kopplas till införandet av Trafikbullerförordningen.
  • Trafikbullerförordningens riktvärden är bland de högst tillåtna värdena i Europa.
  • Att utsättas för trafikbuller är skadligt för människors välbefinnande och hälsa. Vanliga effekter av bullret är allmän störning, påverkan på talförståelse och kommunikation, sömnproblem samt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
  • Det är viktigt att följa upp att riktvärden för buller innehålls vid nybyggnation för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem och undvika att bostadsklagomål inkommer till kommunernas miljöenheter.
  • Det är även viktigt att buller utreds i detaljplaneringen och inte i bygglovsskedet, då frågan redan ska vara utredd.
  • Genom god placering och utformning av bostadsbebyggelsen kan skyddade sidor skapas där både uteplats och ljuddämpad sida kan uppnås.

För mer information och aktuella presentationer kan ni gå in på Bullernätverkets hemsida via följande länk: Blir det bra det vi bygger 29 mars 2023 (regionstockholm.se)

Foto: Charlotta Eriksson

Publicerad 2023-06-12

Senast ändrad 2024-03-11