CAMM hjälper till vid bedömningen av hälsorisker kring avfallsbrand i Botkyrka

Sedan den 23/12 brinner det i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Medarbetare från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ger stöd vid bedömningen av akuta och långsiktiga hälsorisker för befolkningen.

Sedan 16/2 är deponin täckt med sand och ingen rök sprids längre till omgivningen. Ett stort antal potentiellt hälsoskadande ämnen analyserades i röken under den aktiva fasen. Under de sämsta dagarna uppmättes relativt höga halter av flera ämnen som skulle kunna ge skador på längre sikt, till exempel bensen, bly och polyaromatiska kolväten (PAH). För inget ämne var dock halterna så höga att existerande gränsvärden för årsmedelhalt riskerar att överskridas.

Många olika organisationer har varit inblandade i arbetet kring branden, bland annat brandförsvaret, Botkyrka kommun, Slb-analys, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet och MSB.

- Min roll är att löpande ge stöd till de olika organisationerna vad gäller inriktning på mätningar, tolkning av mätresultat och bedömning av akuta och långsiktiga hälsorisker för befolkningen, säger Tom Bellander, professor i miljömedicin, från enheten för miljömedicin på CAMM som ger expertstöd kring bedömningen av hälsorisker i samband med brandröken.

Nu gör kommunen nya mätningar av organiska gaser i anslutning till brandplatsen i Kagghamra. Resultaten ska visa om halterna av föroreningar, däribland bensen, har minskat i den omfattning man hoppats på efter det att branden täckts över.

Läs mer om branden på Botkyrka kommuns webbplats.

Publicerad 2021-01-29

Senast ändrad 2024-03-11