Därför drabbas många distributionsförare av arbetsolyckor

Det är en kombination av tidigare kända faktorer som ligger bakom den höga olycksfallsstatistiken inom transportsektorn. Det visar en ny rapport där forskare har undersökt orsakerna bakom de många arbetsskadorna hos framförallt distributionsförare på djupet.

Transportbranschen, som sysselsätter cirka 6 procent av Sveriges förvärvsarbetande befolkning,  är en olycksdrabbad bransch. I Arbetsmiljöverkets statistik för anmälda arbetsolycksfall 2015 låg näringsgrenen ”Transport och magasinering ” högst bland kvinnor och näst högst bland män. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Karolinska Institutet och Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) har nu publicerat rapporten ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” där man  grundligt undersöker orsakerna bakom de många olyckorna .

- Register över anmälda arbetsskador visar vad som har hänt och var men däremot inte indirekta orsaker som kan ha medverkat till olycksfallet, säger Annika Lindahl Norberg, psykolog på CAMM och en av forskarna bakom rapporten.

Behövs mer övergripande åtgärder

Rapporten innehåller både statistiska analyser och en kvalitativ del där intervjuer med runt 80 distributionsförare och terminalarbetare (övervägande delen distributionsförare) redovisas och analyseras. I intervjuerna framkom att olyckorna kan ha en mängd olika orsaker. Totalt 13 olika typer kunde urskiljas som sen grupperades i fem områden: gods, redskap, lastplats, lastning/lossning och agerande.

- Resultaten bekräftade till stor del vad man redan har känt till men en viktig sak som framkom i intervjuerna var att olyckorna ofta orsakas av en kombination av olika faktorer. Med andra ord räcker det inte med att åtgärda en isolerad orsak för att få till en förbättring utan det behövs mer övergripande åtgärder som kan ta tid och kräva samarbete mellan flera olika aktörer, säger Annika Lindahl Norberg.

Åtgärdsförslag

Rapporten innehåller också ett antal åtgärdsförslag kring hur man kan arbeta vidare för att minska antalet arbetsolyckor. Åtgärderna är uppdelade i en lokal del som fokuserar på den enskilda förarens situation vid lastning och lossning och en branschövergripande del som bland annat innehåller förslag på fler utbildningar i säkerhetskultur för chefer och användning och vidareutveckling av ny teknik som kan underlättar rapportering av avvikelser i arbetsmiljön. Ett annat förslag är att man inom branschen diskuterar möjligheterna att ta fram gemensamma leveransvillkor för att förhindra att förares dåliga arbetsmiljö fungerar som en konkurrensfaktor mellan företag. Det är en åtgärd som tidigare genomförts framgångsrikt inom bryggeribranschen.

Distributionsförarna har också själva fått lämna förslag på åtgärder som redovisas i rapporten.

TYA, som är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn, kommer använda resultaten i sitt fortsatta arbete för att utveckla kompetens och arbetsmiljö i branschen.

Projektet finansierades av AFA. 

 
Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 2018-01-17

Senast ändrad 2024-03-11