Diskussioner om problematiken med lågfrekvent ljud

Rumsvolymen kan ha stor betydelse och ljudnivån kan variera betydligt i ett och samma rum. Det var två saker som kom fram på Bullerseminariets seminarium om lågfrekvent ljud i maj.

Bullernätverkets frukostseminarium på temat lågfrekvent ljud syftade till att diskutera problematiken med lågfrekvent buller inomhus vid bygge av bostäder. Vid seminariet medverkade representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet att hantera lågfrekvent ljud: ÅF Ljud & Vibrationer, Structor Akustik och Sweco Environment. Föredragshållarna beskrev både svårigheter vid mätning och beräkning och vad man bör tänka på vid förekomst av lågfrekvent ljud. Till exempel framkom att rumsvolymen kan ha stor betydelse och att ljudnivån kan variera betydligt i ett och samma rum. Föredragshållarna berättade också om vad man bör tänka på vid dimensionering av fönster och fasader och slutsatser från en utvärdering av de ändrade reglerna för industribuller presenterades.

Risk för att exponeringen för lågfrekvent buller kommer öka

Reglerna för omgivningsbuller vid planering och byggande av bostäder har ändrats på senare år. Det gäller både buller från trafik samt industri- och andra verksamheter. Därmed finns risk att exponeringen även för ljud med lågfrekvent innehåll kan komma att öka. Med lågfrekvent buller menas ljud inom frekvensområdet 20-200 Hz. Ett flertal studier visar att denna typ av buller är mer störande och dessutom svårare att begränsa än buller utan lågfrekvent innehåll. Vanliga rapporterade symptom på lågfrekvent buller är till exempel huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter och irritation.

Om Bullernätverket

Bullernätverket  i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Målet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. Du kan läsa mer om Bullernätverkets arbete på deras hemsida via länken till höger/härunder om du tittar i mobilen.

Publicerad 2018-06-14

Senast ändrad 2024-03-11