Elevhälsoportalen höll workshop för skolpersonal

Den 21 november 2018 hölls en workshop för att stödja de skolor som skapat ett konto i Elevhälsoportalen i att komma vidare med sitt hälsoarbete.

ehp.PNG
Av de 40 % av Stockholms skolor som har skapat konton i Elevhälsoportalen är det flera som inte har kommit vidare med sitt arbete och fullföljt de hälsofrämjande åtgärder som föreslagits. Våren 2018 gjordes därför en intervjustudie med personal i några av de skolor som har ett konto i verktyget. Baserat på resultaten från studien anordnades den 21 november en workshop med syftet att få skolorna att komma igång och börja arbeta/komma vidare i arbetet med portalen.

- Deltagarna i workshopen hade alla skapat konton innan men man hade kommit olika långt med arbetet i portalen, säger Marina Jonsson, allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och ansvarig för hälsoområdet allergi i Elevhälsoportalen.

Fler workshops planeras

Workshopens upplägg var praktiskt arbete med portalen och deltagarna fick bland annat prova att fylla i en kartläggningsenkät och se hur flödet fungerar igenom hela portalen.

- När vi tittade på utvärderingarna efteråt var det tydligt att deltagarna var nöjda med att få testa praktiskt och ställa konkreta frågor så vi  planerar att hålla fler liknande workshops under 2019, säger Marina Jonsson.

Under det gångna året har också förbättringar gjorts för att göra portalen än mer användarvänlig, både layout- och innehållsmässigt. Bland annat har råd kring hur de evidensbaserade åtgärderna kan tillämpas lagts till och det framgår också tydligare på portalen hur hälsan kan påverka elevers studieresultat.

Vad är Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är en webbportal som stödjer skolor och förskolors arbete med hälsa genom att ge tillgång till evidensbaserad kunskap och förslag på hälsofrämjande åtgärder. Innehållet är indelat i ett antal olika hälsoområden och tanken är att skolan efter att ha skapat ett konto i verktyget fyller i en digital enkät som utgör grunden för en kartläggning över hur skolan ligger till inom de olika hälsoområdena. Baserat på denna kartläggning kan skolan sen skapa en handlingsplan för sitt fortsatta arbete.

Vilka ligger bakom Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Vi på CAMM ansvarar för hälsoområdena allergi och buller.

 

Se vidare www.elevhalsoportalen.se

Kontakt e-mail: elevhalsoportalen.slso@sll.se

Telefon 08-123 371 11

 

 

Publicerad 2019-01-23