Husbygge

För höga ljudnivåer nattetid i Boverkets förslag till allmänna råd om industribuller vid bostäder

Den föreslagna ljudnivån för industribuller nattetid är för hög och riskerar att leda till allvarliga negativa hälsoeffekter. Det skriver CAMM i sitt remissvar på Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från industri vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

- Forskningsläget kring hälsoeffekterna av buller talar för en skärpning av de gällande riktvärdena för omgivningsbuller och sammantaget så går Boverkets förslag i motsatt riktning, säger Göran Pershagen, överläkare och senior professor i miljömedicin som skrivit CAMM:s remissvar. Han hade en ledande roll vid utarbetande av ”Environmental Noise Guidelines”, WHO:s nya hälsobaserade riktvärden för samhällsbuller, som publicerades 2018 och som i flertalet fall innebär en skärpning av tidigare riktvärden.

Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder bygger på deras vägledning från 2015 och innebär bland annat en högre tillåten bullernivå nattetid, från 40 till 45 dBA.

- Många vetenskapliga studier på bullerområdet visar på samband mellan trafikbuller och hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke, övervikt/fetma och typ 2 diabetes och det finns inga skäl att anta att industribuller skulle vara mindre störande eller hälsofarligt än trafikbuller. Tänkbara mekanismer bakom de observerade sambanden är bullerorsakade sömnstörningar och stressreaktioner. Forskningsresultaten talar för att man inte kan utesluta riskökningar för hjärtinfarkt vid fasadbullernivåer på 40 dB nattetid, säger Göran Pershagen.

Förslaget innebär också högre tillåtna ljudnivåer vid bulleranpassad bebyggelse och att särskilda regler ska gälla för ”teknisk utrustning”.

Publicerad 2019-09-24

En sammanfattnig av CAMM:s synpunkter på remissen ” Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.”

  • Den föreslagna ljudnivån utomhus nattetid, utan krav på bullerdämpad sida, är för hög och riskerar att leda till allvarliga negativa hälsoeffekter. Det är oklart hur efterlevnaden kontrolleras så att riktvärdena inomhus inte överskrids.

  • De föreslagna ljudnivåerna vid exponerad fasad är för höga, även i de fall krav finns på ljuddämpad sida. Ökade risker för hjärtinfarkt har påvisats vid vägtrafikbullernivåer understigande dessa nivåer. Det saknas underlag för att anta att industribuller är mindre skadligt än vägtrafikbuller.

  • Det är utmärkt att särskilt skarpa krav ställs på bullernivåer från teknisk utrustning, exempelvis ventilationsanläggningar, eftersom många är utsatta för denna typ av buller och att låga bullernivåer ofta kan åstadkommas med enkla och kostnadseffektiva lösningar.

  • Hänsyn borde tas till att exponering kan ske från flera typer av bullerkällor samtidigt. I tätorter är det inte ovanligt med samtidig exponering för vägtrafikbuller och industribuller, t ex fläktbuller på innergårdar (ofta på sk tyst sida). Det bör tydligare framgå att den skärpning av ljudnivåerna som föreslås för särskilt störande buller även gäller på ljuddämpad sida.

  • I den bilagda Konsekvensutredningen betonas på flera ställen fördelarna med förtätning av bebyggelse medan negativa hälsokonsekvenser ges en betydligt mer undanskymd plats. Bland de branscher som berörs av förslaget borde hälso- och sjukvården ha omnämnts, även om kvantitativa uppskattningar är osäkra.