Miljö och hälsa i fokus för årlig internationell kongress i USA

Den 24-28 augusti arrangerades den årliga internationella kongressen om befolkningsstudier av miljö och hälsa ISEE, International Society of Environmental Epidemiology, i Seattle, USA. En rad intressanta studier presenterades, bland annat inom ämnesområdena luftföroreningar och buller. 

Buller

Vid kongressen presenterades nya forskningsresultat från studier som undersökt samband mellan trafikbuller och exempelvis hjärt- kärlsjukdom, kroppskomposition och övervikt. Enligt två studier, en dansk och en svensk, kan exponering för trafikbuller vara associerat med ökat Body Mass Index (BMI) och bukomfång. Flera presentationer fokuserade på utmaningarna att beräkna buller samt den sammanlagda ohälsobördan förknippat med trafikbuller. Bland annat presenterades en undersökning från Schweiz där man uppskattat antal förlorade levnadsår (”Years of Life Lost”) till följd av buller från väg-, spår- och flygtrafik. Slutsatsen var att buller är en viktig bidragande orsak till den totala sjukdomsbördan vad gäller högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Det poängterades även att denna typ av beräkningar är viktig som underlag för beslutsfattare, till exempel vid samhällsplanering och utformning av bullerskyddsåtgärder.

Luftföroreningar

I studier om hälsoeffekter av luftföroreningar används oftast halter i utomhusluften vid bostadsadressen utan hänsynstagande till exponering inomhus eller vid vistelse i andra miljöer än vid hemmet. Det finns ett ökat intresse bland forskare att även inbegripa sådan exponering i sina analyser. Under kongressen fokuserade flera presentationer på olika statistiska beräkningsmodeller där hänsyn tas till bland annat byggnadstyp, aktivitetsmönster, färdsätt och GPS-data. I vissa fall togs även hänsyn till andningsfrekvens baserad på kön, ålder och fysisk aktivitet, i syfte att få en bättre skattning av individuell exponering. I förlängningen vill man studera effekten av ändrade resvanor på exponering för luftföroreningar i populationen, vilket kan ge underlag till mer optimala åtgärder (trafikplanering) med syfte att minska riksfaktorer i människors miljö.

Anne-Sophie Merritt
Charlotta Eriksson