KOL och städares arbetsbelastning i fokus nya projekt

Två forskare vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin har fått forskningsanslag från AFA Försäkring. Det ena projektet ska undersöka kopplingar mellan kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och luftföroreningar i arbetsmiljön. Det andra handlar om att mäta arbetsbelastningen bland städpersonal. 

Ungefär 600 000 svenskar beräknas lida av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Fler än 2 000 dör årligen till följd av sjukdomen. KOL orsakas framför allt av tobaksrökning, men även av yrkesexponering för damm, gaser, ångor och rök.

Utbildning av personal

Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin, har fått ett anslag på
2 534 000 kronor för att undersöka hur yrkesexponering för olika typer av luftföroreningar är kopplat till insjuknande i KOL.

- Jag hoppas att studien kan ge bättre kunskap om vilka typer av föroreningar i arbetsmiljön som är kopplade till ökad risk för KOL. Vi vill också göra en stor satsning på utbildning till personal som möter patienter med KOL så att de kan ge relevant information om riskyrken. Idag handlar råden i stort sett bara om vikten av att sluta röka, medan man missar att tala om att även vistelse på en dammig arbetsplats kan förvärra KOL, säger Pernilla Wiebert.

Metod för att mäta arbetsställning

Städare/lokalvårdare är ett kvinnodominerat yrke som är överrepresenterat i besvärsstatistiken, men ändå diskuterar fack och arbetsgivare om jobbet verkligen är för tungt. I ett just avslutat projekt har en metod för att mäta arbetsställningar över hela arbetsdagar utvecklats. Mätningarna är nu så enkla att utföra, att arbetstagare själva bör klara att utföra dessa.

Mikael Forsman, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och ergonom vid Centrum för arbets- och miljömedicin, har fått ett anslag på
2 266 000 kronor för att testa en ny mätstrategi för att objektivt kvantifiera belastningsnivån för en yrkesgrupp. Projektet syftar också till att kvantifiera belastningen hos städpersonal på hotell och sjukhus, och att jämföra belastningen med tidigare mätningar.

 

Text: Helena Edström
Foto: Matton