Kommuner fick tips för kvalitet och arbetskraft i hemtjänsten

Betala mer för brukare med stora omsorgsbehov och satsa på regelbunden uppföljning av omsorgskvalitet i hemtjänsten. De tipsen fick kommunala politiker, chefer och tjänstemän vid ett seminarium om hållbar äldreomsorg.

Hur ska kommunerna säkra kvalitet och arbetskraft i hemtjänsten? Det var frågeställningen i fokus vid ett välbesökt seminarium vid Centrum för arbets- och miljömedicin den 2 oktober. 50-talet deltagare, varav många var kommunala politiker, chefer och tjänstemän, fick då ta del av resultaten i projektet HEKLA – Hemtjänstens ekonomi, kvalitet, ledning och arbetsförhållanden – där forskare, utförare, biståndshandläggare och beställare i två kommuner samverkat.

- Svensk äldreomsorg står inför stora utmaningar genom förväntad arbetskraftsbrist och en ökande andel äldre med stora omsorgsbehov i befolkningen. Kommuner måste skapa förutsättningar för en stabil hemtjänst där utförarna kan leverera god omsorgskvalitet, inledde Ingela Målqvist, personalvetare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna i projektet som finansierats av AFA Försäkring och Stockholms läns landsting.

Se till att pengarna används rätt

Två privata och två kommunala hemtjänstutförare deltog i projektet som bland annat omfattat en enkät där anställda fått svara på frågor kring exempelvis kvaliteten på arbetsplatsens levererade tjänster, kunskap, krav och ansträngning i arbetet samt vilja att arbeta kvar. Det ställdes även frågor om vilka typer av brukare man besökte.

Projektet har landat i ett antal åtgärdsförslag som kommuner kan använda sig av för att öka kvalitet och stabilitet i hemtjänsten och som kan stärka balansen mellan krav, resurser och kompetens hos utförarna. Bland annat bör kommuner, enligt förslagen, ta fram så kallade brukarprofiler, samla in enkät- och systemdata, ta fram så kallade utförarprofiler och hålla dialogmöten med utförare. En övergripande slutsats i projektet är att kommuner behöver ta hänsyn till brukarnas omsorgsbehov när resurserna till hemtjänstutförarna fördelas.

- Sedan måste man regelbundet följa upp att hemtjänstutförare som bedömts ha stor omsorgstyngd använder de utökade resurserna på rätt sätt – alltså till exempelvis bemanning och organisatoriskt stöd, sa Ingela Målqvist.

Sammanfattningsvis konstaterade hon att åtgärdsförslagen kan bidra till att förbättra hemtjänstutförarnas förutsättningar att leverera god omsorgskvalitet till alla brukare, inklusive de mest sjuka äldre som har störst omsorgsbehov.

Inbjuder till workshop

Åtgärdsförlagen kommer att presenteras i detalj vid en workshop i december och i januari. Då finns även tillfälle för deltagarna att utifrån egna erfarenheter diskutera förslagens användbarhet, möjligheter och hinder i praktiken. Inför workshopen ska även en rapport som sammanfattar åtgärdsförslagen publiceras.

En av deltagarna vid seminariet var Kent Henningson, produktionschef i Österåkers kommun. Han ser denna typ av seminarier och den kommande workshopen som viktiga initiativ för kunskapsspridning.

- Det är precis det här vi behöver – att få fylla på med kunskap och perspektiv. Hur kan vi skapa en hemtjänst som håller en hög kvalitet utan att det blir på bekostnad av våra medarbetare? Om vi inte löser den frågan så kommer det inte att fungera i längden, sa Kent Henningson.

 

Helena Edström