Kommuner lockar till tyst natur i staden

Att säkerställa goda ljudmiljöer i städer innebär inte bara att jobba med bullerminskande åtgärder. Det handlar också om att säkerställa tillgång till områden med bra ljudkvalitet och möjlighet till rekreation. Nu vill kommuner få ut fler stockholmare i tyst grönska.

Något som kanske inte alla stockholmare känner till är att det finns hela elva natur- och kulturreservat i Stockholms stad. Det senaste året har reservaten varit i fokus för projektet ”Guide till tystnaden” där målsättningen är att i varje reservat lyfta fram promenader som erbjuder upplevelsevärden och rofyllda ljudmiljöer – i exempelvis Sätraskogen, Årstaskogen och Judarskogen.

- Vi ska beskriva, marknadsföra och öka kunskapen om rekreationsmiljöer i staden. Syftet är att få fler stockholmare och stockholmsbesökare att uppleva dessa områden, sa Anna Edström, Stockholms stad, som inledde Bullernätverkets träff den 5 november.

Projektet involverar flertalet stadsdelar och förvaltningar, som tidigare jobbat var för sig med frågorna. För Stockholms stad blir det här därför första gången som man tar fram enhetliga vägledningar till rekreationsmiljöerna.

- Om det är något som är en bristavara i dagens mediesamhälle och bullriga stadsmiljö så är det tystnad. Tystnad och kontakt med naturen är något de flesta har behov av, sa Ulf Bohman, projektledare för ”Guide till tystnaden” som finansieras av Stockholms läns landstings miljöanslag.

Utanför de mest bullerutsatta områdena

Totalt har 22 promenader och 69 platser identifierats i de elva reservaten. Det handlar om jämförelsevis lugna miljöer med varierande naturupplevelser med det gemensamt att besökare ska se så lite av stadsbebyggelsen som möjligt. Punkterna på kartorna ligger utanför de mest bullerutsatta områdena och de platser där Förbifart Stockholm ska byggas. Projektet ska resultera i en broschyr för varje område. Informationen läggs också ut på kommunens webbplats och in i Stockholms stads app Upptäck Stockholm.

Även Sundbybergs stad har genomfört projektet ”Guide till tystanden”. Sundbybergs guide omfattar natursköna platser i närområdet och syftet är att locka ut människor, om så bara för en kort rofylld stund. Platserna ska vara lätta att hitta och själva förflyttningen ska vara en del av upplevelsen.

- Projektet var en utmaning, med tanke på att kommunen är Sveriges minsta till ytan, har den kraftigaste befolkningstillväxten i landet och genomkorsas och omringas av vägar, sa Angelica Aronsson, Sundbybergs stad.

Grönt bra för hälsan

Forskning visar att grönska i staden har positiva effekter på människors hälsa. Människor som bor i stadsmiljöer som innehåller mycket vegetation är friskare än människor som bor i områden med mindre grönska.

- Forskning har bland annat visat att människor som bor i grannskap med grönstruktur har lägre dödlighet på grund av minskad risk för kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar och lägre förekomst av högt blodtryck och typ 2-diabetes. De har också lägre utsöndring av stresshormoner buller-irritation, sa Mare Löhmus, forskare vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin.

Text: Helena Edström

Foto: Matton