Kunskap om arbetsfaktorer ska ge bättre omhändertagande av KOL-patienter på vårdcentralerna

Ett samarbete startade under våren mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och primärvården i Stockholms län kring mottagandet av KOL-patienter. Målet är att CAMM:s expertkunskap om faktorer i arbetet som kan både orsaka och förvärra sjukdomen ska komma till nytta för patienterna.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av våra stora folksjukdomar och antalet som diagnosticeras ökar. Rökning är en vanlig och välkänd orsak till KOL men exponering för damm och gaser i arbetsmiljön innebär också  en ökad risk.  Syftet med det nyligen inledda samarbetet är att CAMM:s expertkunskaper ska nå ut till vårdcentralerna.

-Vi på CAMM har länge haft ambitionen att jobba närmare primärvården så att vår kunskap om arbetsbetingade sjukdomar ska komma till praktisk nytta, säger Per Gustavsson, överläkare på CAMM och professor i arbets- och miljömedicin,  som leder samarbetet från CAMM:s sida.

Nya processkartor innehåller arbetsrelaterad info

Samarbetet sker delvis inom ramarna för Stockholms läns sjukvårdsområdes stora utvecklingsprojekt ”Värdelyftet” som ska bidra till att man uppnår målen i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Inom projektet utvecklas processkartor för olika diagnoser baserade på patientens behov. Processkartor är en form av handlingsmall som ska fungera som stöd till personal på vårdcentralerna. Per Gustavsson har under våren deltagit i gruppen som jobbar med KOL. Han har sett till att det nu också har lagts in delar i processkartan som har med patientens arbete att göra, såsom att läkaren bör fråga om patientens yrke och att det finns exempel på yrken som innebär hög risk för dammexponering.

- Det finns många yrken som är olämpliga för en KOL-patient och det är viktigt att primärvården får kunskap om detta och om vilka patienter som kan ha nytta av att få en remiss till Arbets- och miljömedicin, säger Per Gustavsson.

Förhoppningen är att det här bara är det första steget i ett fortsatt samarbete mellan CAMM och primärvården.

- Man kan kalla det här ett slags pilotprojekt för att se hur det här arbetssättet fungerar. Förhoppningen är ju att kunna jobba vidare på liknande sätt med samarbeten kring hjärt- och kärlsjukdom, cancer, astma och så vidare, säger Per Gustavsson.

Nästa steg är ge sig ut och prata med vårdcentralerna. Per Gustavsson planerar att boka in flera möten med vårdcentraler under hösten. Vissa områden är viktigare än andra.

- Det är viktigt att vi kommer ut till vårdcentraler i områden där det finns många med KOL-diagnos. Fördelningen av KOL i länet är nämligen mycket ojämn. 

Seminarium på primärvårdskonferensen

Per Gustavsson kommer också att prata om hur arbetet och arbetsmiljön kan påverka den som har KOL på ett seminarium på den stora primärvårdskonferensen som går av stapeln 27-28 september på Stockholm Waterfront som i nuläget har mer än 2000 anmälda från hela landet.

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Yanan Li, SLSO