Kvartsdamm – en arbetsmiljörisk i fokus

I november började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om kvarts gälla och en ny kunskapssammanställning om stendammets hälsorisker publicerades. Dessutom arrangerade Centrum för arbets- och miljömedicin ett seminarium om kvarts som fortsätter att vara ett arbetsmiljöproblem.

Kvartsdamm förekommer lite varstans i arbetslivet där man hanterar berg, sand och grus. De flesta exponerade, 80 procent av de cirka 90 000 som uppskattas vara exponerade i jobbet, finns inom byggindustrin. Men exponering förekommer även i stål- och metallframställning, betong- och betongvaruindustri, stenindustri, färg-, plast- och limframställning, gjuterier, asfaltverk, rotsakshantering och tandtekniska labb. Kvartsdamm i arbetet innebär ökad risk för att drabbas av sjukdomar som silikos, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer, hjärtinfarkt och reumatoid artrit.

Arbetsgivare ska undersöka och riskbedöma

Arbetsmiljöverkets nya föreskifter Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:02) har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och förebyggande åtgärder och är inriktade på riskbedömning. Kravet på obligatoriska periodiska mätningar är borttaget. Men arbetsgivare måste göra egna mätningar på arbetsplatsen om det behövs för att kunna välja rätt skyddsåtgärder.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och följa upp och åtgärda verksamheten för att förebygga ohälsa. När det gäller åtgärderna konstateras i föreskrifterna att arbetsgivare ska försöka att eliminera risken genom att välja andra material eller arbetsmetoder, begränsa risken genom att välja lämplig utrustning och metoder eller – om eliminering och begränsning inte räcker – skydda arbetstagare mot risken genom exempelvis personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren ska också se till så att alla som jobbar, eller leder arbete, med kvartshaltigt material ska ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig mot riskerna. Vidare är arbetsgivaren skyldig att ordna medicinska kontroller, alltså regelbundna läkarundersökningar av personalen.

Kunskapssammanställning ska klargöra riskerna

Enligt Arbetsmiljöverket ifrågasätts riskerna med att utsättas för bergdamm inte sällan av verksamma inom branscherna. Därför har en kunskapssammanställning om hälsorikser av bergdamm tagits fram.

Den beskriver bland annat vad bergdamm är och vad det innehåller samt vilka andra luftföroreningar som förekommer vid bergarbete. Den beskriver också kunskapsläget kring sjukdomar vid bergdamm och risker med de andra luftföroreningarna. En uppskattning av sjuklighet vid olika dammhalter ingår också.

Foto: Matton