Maria Lagrelius, mottagningsansvarig på Hudallergimottagningen

Maria Lagrelius, ny mottagningsansvarig på CAMM:s Hudallergimottagning

Under hösten 2021 började hudläkare Maria Lagrelius som ny mottagningsansvarig för Hudallergimottagningen på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Maria Lagrelius kommer närmast från Hudkliniken på Södersjukhuset. Innan dess jobbade hon i flera år som hudläkare på CAMM:s Hudallergimottagning, samtidigt som hon arbetade på med sin doktorsavhandling om kontaktallergi hos tonåringar inom BAMSE-projektet. Maria disputerade 2019.

Vad gör egentligen CAMM:s Hudallergimottagning?

- Hudallergimottagningen är en arbets-och miljödermatologisk mottagning som tar emot patienter på remiss med hudsjukdomar, kontaktallergi och allergier orsakade av arbetsmiljön, omgivningsmiljön, medicintekniska produkter eller konsumentprodukter. Vanliga besvär hos våra patienter är handeksem, men ansiktseksem och atopiskt eksem (böjveckseksem) är också vanligt.  På mottagningen jobbar vi i team med specialistläkare, testsköterskor, sjuksköterska, yrkeshygieniker* och kurator.  Patienterna som får handeksem och kontaktallergi på arbetet behöver ofta ett multidisciplinärt omhändertagande vilket vi kan erbjuda. Vi har också specialkompetens kring hudexponeringar, kontaktallergi och lapptestning*, som är en metod som används för att utreda kontaktallergi. Mottagningen arbetar också utåtriktat för att förebygga att patienter får handeksem och kontaktallergi.  

Vilka ser du som de mest spännande utmaningarna för CAMM:s Hudallergimottagning framöver?

Hudallergimottagningen nystartar nu under 2022 och har rekryterat en ny sjuksköterska och en ny specialistläkare. Nystarten innebär en satsning på att arbeta mer med prevention för att nå fler inom Region Stockholm Detta arbete kommer innebära fler kartläggningar, forskningsprojekt, föreläsningar och utveckling av informationsmaterial vilket kommer att bli en spännande utmaning. Målet är att förebygga att människor får handeksem och kontaktallergi.  

Publicerad 2022-03-14

Senast ändrad 2024-03-11

* Vad är ett lapptest (också kallat epikutantest)

Vid ett lapptest läggs små mängder av de ämnen som kan ge kontaktallergi i små koppar av aluminium. Sedan klistras kopparna, med hjälp av häfta, upp på ryggen. Efter 2 dagar tar man bort testremsorna och efter 3 respektive 7 dagar avläser hudläkare testet. Om man är allergisk mot ett ämne får man ett eksem på den plats där ämnet har suttit mot huden.

*Vad gör en yrkeshygieniker på Hudallergimottagningen

En yrkeshygienikers jobb är att bedöma patientens exponering för faktorer som kan skada huden och som är relevanta för symtomen och för läkarens frågeställning. Det kan handla om exponering både på arbete och fritid. 

Förutom att intervjua patienten behöver en yrkeshygieniker ibland också göra ett arbetsplatsbesök för att kunna bedöma yrkesexponeringen och kontakta olika leverantörer för att få veta innehåll i aktuella produkter. I vissa fall så kan yrkeshygienikern också ge förslag på förbättringar som kan göras på arbetsplatsen. 

Exponeringsutredningen ska även utmynna i ett testförslag för lapptest. Vid lapptstet undersöks ifall patienten har en hudallergi och mot vilka ämnen. Yrkeshygieniker kan också ge patienten information om de kontaktallergen som har gett patienten hudallergier, göra bedömningar angående vilka produkter som innehåller ett kontaktallergen som patienten har reagerat på och ge handskrådgivning.