Medvetna inköp av handskar kan minska allergiproblem

Miljontals engångshandskar förbrukas inom Stockholms läns landsting varje år. Men handskar är inte bara skyddsutrustning utan kan också orsaka allergier. Centrum för arbets- och miljömedicin hjälper till när landstinget ska upphandla handskar. Målet är att förbättra kvalitén på de handskar som köps in.

Engångshandskar används inom många olika situationer inom vården vid undersökningar och operationer av patienter som smittskydd för både patienter och vårdpersonal samt även som skydd mot olika kemiska ämnen. Miljontals handskar går åt varje år inom Stockholms läns landsting. Men det finns flera dilemman knutna till användningen och kraven på handskarna måste därför vara höga.

- Engångshandskar ska både skydda mot smitta och mot exponering för kemiska ämnen. Samtidigt kan handskarna ha negativa effekter för den som bär dem. Att i sjukvården bära handskar under långa perioder kan skada hudbarriären och ge upphov till handeksem. Tillverkningsämnen i gummihandskar kan dessutom ge upphov till kontaktallergi och proteinrester kan ge latexallergi, säger Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Handskar kan orsaka allergier

Till vardags är hon verksam vid patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin. Där möter hon ofta patienter som har utvecklat allergi mot sina handskar.

- Många av våra patienter kommer till oss för att de fått problem och har utvecklat allergier mot handskarna som de använder i jobbet. Inom vården handlar det ofta om engångshandskar av gummimaterial.

Mot den här bakgrunden är det viktigt för landstinget att ha tillgång till ett brett utbud av engångshandskar som passar och skyddar vårdpersonal och patienter i olika situationer och där det finns alternativ om allergier uppstår.

För att bidra till det anlitas sedan länge Centrum för arbets- och miljömedicin som en av flera experter vid landstingets upphandling av handskar. Förra året gällde det undersöknings- och skyddshandskar. Nu är Marie-Louise Lind involverad i landstingets upphandling av operationshandskar.

- De som jobbar med upphandling vill ha vårt stöd eftersom de själva inte har tillräcklig kunskap. Handskarnas tålighet mot kemikalier och innehåll av allergiframkallande ämnen behöver granskas noga. Under tillverkningsprocessen av gummihandskar bildas det nya ämnen. Man måste därför granska både tillverkningsämnen och vilka ämnen som handskarna slutligen innehåller och släpper ifrån sig till de som använder dem.

Hur tar man sig då an den här frågan i en upphandling? Ett viktigt arbetsmoment som tar lång tid är den kravspecifikation som måste ligga till grund för upphandlingen. En expertgrupp bestående av olika användargrupper inom landstinget hjälper till att utforma kraven. Centrum för arbets- och miljömedicin bidrar med krav knutna till kemikalietålighet och allergiframkallande ämnen bland annat utifrån krav specificerade i EU standarder, medan andra ansvarar för krav som rör exempelvis handskarnas funktionalitet.

- Det förs även en dialog med tillverkare av handskar. De får skicka in synpunkter ifall de tycker att kraven är rimliga eller för omfattande. Det är en avvägning. Vi kan förstås inte ställa så höga krav att det inte finns några handskar som kan godkännas. Men samtidigt är det här i förlängningen ett bra sätt att få fram bättre kvalitet på handskarna, säger Marie-Louise Lind.

Krav leder till förbättringar

När kravspecifikationen är klar kan upphandlingen starta. Leverantörerna skickar in efterfrågade uppgifter för sina olika handsksorter. Då är det är upp till Marie-Louise Lind att granska tillverkningsämnen och restkemikalier i handskarna och ibland att göra riskbedömningar gentemot toxikologiska data. Sedan ska användargrupperna säga sitt. I slutänden är det landstingets upphandlingsenhet som väljer det billigaste alternativet bland de handskar som klarat kravspecifikationen.

- Det här är ett otroligt viktigt kvalitetsarbete. Om man inte ställer krav, då blir det heller inga förbättringar. Jag tror att vi succesivt kan öka kraven på leverantörerna, så att de exempelvis inte använder kända allergiframkallande ämnen i handskarna. Landstinget köper in stora volymer av handskar och har därmed bättre möjlighet att påverka kvalitén genom att ställa krav.

När upphandlingen är klar deltar Marie-Louise Lind, tillsammans med representanter för användarna och vårdhygien, även i arbetet med att ta fram en så kallade handskguide för vårdpersonalen. Guiden gäller undersöknings-, skydds- och operationshandskar. Handskguiden ska hjälpa personalen att välja rätt handske till olika arbetsmoment. Vad ska handsken skydda mot, hur länge ska den skydda, behöver användaren ha bra fingerkänsel i handskarna, finns allergier hos personal eller patienter? Det finns många faktorer att ta hänsyn till.

Förutom att delta i landstingets upphandlingsarbete sitter Marie-Louise Lind även med i en expertgrupp vid den nya statliga Upphandlingsmyndigheten. Där diskuteras kravspecifikationers innehåll mer övergripande. Målet är att ta fram relevanta uppdaterade kriterier för handskar i vården, vad gäller alla aspekter avseende yttre miljö och arbetsmiljö vid tillverkning och användning.

- Vi ligger lite i framkant i Sverige som nu har en sådan myndighet. I Sverige ställs också högre krav än i många andra länder. Expertgruppen är bra för alla inblandade. Man träffar och diskuterar med representanter för andra landsting, kommunal verksamhet och handsktillverkare och kan verkligen vara med att påverka framtida upphandlingars krav, säger Marie-Louise Lind.

Text: Helena Edström
Foto: Matton

Publicerat 20160426