Muusiklärare

Musiklärare utsätts för mycket höga bullernivåer

Många musiklärare utsätts för mycket höga bullernivåer under en arbetsdag, visar en gruppundersökning som gjorts av Centrum för arbets- och miljömedicin. Flera av lärarna uppgav också att de upplevde besvär av de höga ljudnivåerna.

Resultaten från undersökningen, som genomfördes på nio olika grundskolor och ett gymnasium i Stockholms län, visar att bullernivån låg mellan 80-85 dB(A) för de flesta av skolorna, vilket överskrider det undre insatsvärdet för daglig bullerexponering (80dB(A)). Ett insatsvärde innebär det värde som om det överskrids kräver åtgärder från arbetsgivaren. På den skola som hade högst bullernivå utsattes musikläraren för en daglig bullernivå på 96 dB(A) som även överskrider gränsvärdet på 85 dB(A). Gränsvärdet betecknar den högsta tillåtna bullernivån under en 8- timmars arbetsdag.

Ingen riskbedömning

Trots att det framkom att bullernivåerna var mycket höga, ibland över gränsvärdet, hade ingen av skolorna i studien genomfört riskbedömningar avseende musiklärarnas bullerexponering. Av de tio musiklärarna angav flera att de upplever besvär av höga ljudnivåer. Det var få som genomgått regelbundna hörselundersökningar, och alla hade inte tillgång till eller använde hörselskydd. Ingen av skolorna hade något varningssystem för höga bullernivåer i undervisningen, och särskilda rutiner för anpassningar för gravida musiklärare saknades.

Medvetenhet kring bullerproblematiken

På flera av skolorna fanns ändå en medvetenhet kring bullerproblematiken i
musikundervisningen och i skolan som helhet, och en del bullerbekämpande åtgärder hade genomförts. Flera försökte ha musikundervisningen i halvklass och en del använde digitala instrument där ljudnivåerna kan anpassas eller spelas i hörlurar. Eftersom musikundervisningen inte är den enda bidragande orsaken till musiklärares höga bullerexponering krävs troligen åtgärder på flera platser i skolmiljön för att sänka musiklärarnas exponering till hållbara nivåer.

Måttliga låga frekvenser

Även andelen låga frekvenser dB(C) mättes i undersökningen, då dessa tillsammans med hörbara frekvenser kan ha en negativ påverkan på foster hos gravida. Detta då lågfrekvent buller kan fortledas genom bukvägg och fostervatten till fostret i stort sett utan dämpning. Vid samtliga mätningar var andelen låga frekvenser dock måttliga.

En del bullerexponering från andra aktiviteter

Mätningarna visar också att en del bullerexponering uppkommer från andra aktiviteter som musikläraren deltar i under arbetsdagen, såsom pedagogisk lunch och att vara rastvakt, vilket adderar till den totala exponeringen. Om studien Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) gjorde under 2019 bullermätningar hos musiklärare i Stockholms län. Tio personburna bullermätningar genomfördes hos musiklärare på nio grundskolor och ett musikgymnasium under en representativ arbetsdag för lärarna.

 

Publicerad 2021-04-28