Ny metod för att bedöma risker i arbetet i nästa arbetshälsorapport

Nu pågår arbetet med nästa Arbetshälsorapport som kommer att publiceras under våren 2023. I denna rapport kommer en ny metod användas som kan göra det möjligt att bättre bedöma vilka risker arbetstagarna utsätts för i jobbet.

Syftet med arbetshälsorapporterna är att kartlägga ogynnsamma förhållanden i arbetet bland den arbetande befolkningen i Stockholms län. I rapporterna kartlägger vi också hur ohälsa kommer till uttryck i till exempel arbetsoförmåga och sjukskrivningar och hur arbetsmarknaden utvecklas i form av anställningsvillkor och arbetslöshet.

- Vi har börjat arbeta med rapporten och planerar att en färdig rapport ska presenteras under våren 2023, säger Gun Johansson, epidemiolog på CAMM och redaktör för Arbetshälsorapporten.

Ny metod för att bedöma risker i arbetet

Arbetshälsorapporten baseras som tidigare år till stor del på folkhälsoenkäten, där svaren på frågor om yrke, arbetsförmåga och arbetarskydd kommer att vara utgångspunkt för analyserna. Nytt för i år är att information om risker i arbetsmiljön i olika yrken kommer att hämtas från så kallade jobbexponeringsmatriser. En jobbexponeringsmatris är ett verktyg som gör det möjligt att göra stora befolkningsbaserade studier utan att exponeringarna behöver mätas direkt. Genom att koppla yrkeskoder från befolkningsregister till yrkeskoder i exponeringsmatriser kan samband mellan sjukdom och olika exponeringar i arbetet upptäckas. Under de senaste åren har CAMM i samarbete med Karolinska Institutet utvecklat jobbexponeringsmatriser för en rad olika risker i arbetet såsom buller, vibrationer, luftföroreningar, fysiska och psykosociala belastningar.

- Under de senaste decennierna har människors benägenhet att besvara enkäter minskat drastiskt. Finns det många frågor som kräver komplicerade bedömningar från den som svarar på enkäten kan det också påverka hur många som svarar. Att hämta information om risker i arbetet från jobbexponeringsmatriser innebär därför att vi bara behöver hämta information om yrke för att kunna bedöma de risker man är utsatt för i sitt arbete, säger Gun Johansson

Om arbetshälsorapporterna

Arbetshälsorapporter har presenterats av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting omkring) vart fjärde år sedan 1991. Den senaste arbetshälsorapporten publicerades 2020 och . Den folkhälsoenkät som ligger till grund för årets Arbetshälsorapport skickades ut av Region Stockholm under hösten 2021 till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare födda 2005 och tidigare.

 

Publicerad 2022-05-19

Senast ändrad 2024-03-11