Luftföroreningar. Barn som står och tittar på en lastbil i höjd med hjulen.

Nytt digitalt verktyg om miljöfaktorer och hälsa

I det nya digitala verktyget ”Miljöhälsa Online” presenteras på ett lättillgängligt sätt information om hur olika faktorer i omgivningsmiljön påverkar hälsan hos befolkningen i Stockholms län.

I ”Miljöhälsa Online” har Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) vid Region Stockholm samlat information om hur hälsan hos befolkningen i Stockholms län påverkas av faktorer i omgivningsmiljön, som till exempel trafikbuller, luftföroreningar och kemikalier. Verktyget vänder sig i första hand till tjänstemän och beslutsfattare på kommunal eller regional nivå som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, miljö och hälsa. Innehållet kan dock också vara intressant för till exempel journalister, studenter och en intresserad allmänhet.

- Tillgång till aktuell och korrekt information om hur omgivningsmiljön påverkar invånarnas hälsa är nödvändig för att det ska vara möjligt att fatta långsiktigt hållbara beslut. Miljöhälsa Online ska på ett lättillgängligt sätt presentera relevant information om miljöhälsoläget i Stockholms län. På så sätt vill vi tillhandahålla underlag för strategiska beslut på kommunal och regional nivå men också öka förståelsen av omgivningsmiljöns betydelse för hälsan, säger Antonios Georgelis, chef för Enheten för Miljömedicin på CAMM.

I Miljöhälsa online finns idag information om hur vi påverkas av trafikbuller, luftföroreningar, klimat, grönska, kemikalier, inomhusmiljö, miljötobaksrök, UV-ljus och allergier. Förutom allmänna översikter över länets befolkning redovisas också skillnader mellan grupper i befolkningen, baserat framförallt på kön, ålder och socioekonomi. Även geografiska skillnader inom regionen redovisas och förändringar över tid där det är möjligt. Det finns också information vilka regler och lagar som reglerar miljöfaktorerna i samhället.

Miljöhälsa Online är i nuläget i huvudsak baserad på den nationella miljöhälsoenkäten 2015 där drygt 12 000 personer i Stockholms län deltog. Planen framåt är att kontinuerligt uppdatera verktyget med ny, aktuell information.

- Vår avsikt är att Miljöhälsa online hela tiden skall förnyas och växa efterhand som vi får tillgång till ny information och nya bättre funktioner. Vi har till exempel redan nu lagt till ett avsnitt om hur spridningen av Covid-19 påverkas av samhällets organisation och struktur, säger Antonios Georgelis.

Gå vidare till www.miljohalsaonline.se


Foto: Matton

Publicerad 2020-11-24