Faktabladet "Omgivningsbuller och hälsa"

Nytt faktablad om omgivningsbuller och hälsa

Nu finns ett nytt faktablad om omgivningsbuller som sammanfattar de viktigaste rönen om hälsoeffekter knutna till exponering för omgivningsbuller, främst från trafiken. Faktabladet har tagits fram av Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM) tillsammans med Arbets- och Miljömedicin i Västra Götalandsregionen.

Omgivningsbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige, och buller påverkar vår hälsa på många sätt. Andelen i befolkningen som utsätts för buller riskerar också att öka på grund av fortsatt urbanisering, förtätning av våra städer och ökande transporter men också på grund av mer tillåtande riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder.

Påverkar sömn och koncentrationsförmåga

Bullerstörning är en upplevelse av obehag och irritation till följd av att man under en längre tid utsatts för ett oönskat ljud. Störningsgraden beror bland annat på faktorer såsom ljudets styrka, variabilitet, varaktighet, frekvens och maskering. Även situationen vid vilken bullret uppkommer spelar roll för hur störande det upplevs. Särskilt känsliga situationer kan vara vid vila, avkoppling och sömn eller när det ställs stora krav på stadigvarande koncentration. Buller nattetid stör sömnen och försämrar möjligheterna till återhämtning vilket på längre sikt kan öka risken för en rad sjukdomar.

Negativ inverkan på inlärning hos barn

Buller inverkar negativt på inlärning och prestation, i synnerhet vid komplexa uppgifter som ställer höga krav på taluppfattbarhet, koncentrationsförmåga och minne. Mekanismerna antas vara att bullret distraherar lyssnaren, döljer viktig information, höjer stressnivån och leder till trötthet. Barn är en särskilt känslig grupp när det gäller bullers effekter på inlärning och prestation. Det har bland annat visats att exponering för flygbuller i skolmiljö påverkar barnens minne, läsförståelse och motivation.

Samband mellan trafikbuller och hjärt-kärlsjukdom

Ett stort antal studier har belyst samband mellan exponering av buller från olika trafikslag och hjärt-kärlsjukdom, främst högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Det starkaste vetenskapliga underlaget föreligger för vägbullerexponering och hjärtinfarkt. Flera studier antyder att trafikbuller även kan öka risken för övervikt och diabetes.

Två versioner

Faktabladet om omgivningsbuller och hälsa ges ut i två versioner, en för Stockholmsregionen och en för Göteborgsområdet. Vardera versionen beskriver exponeringen för omgivningsbuller inom respektive område. I kartor åskådliggörs var det största antalet högexponerade för vägtrafikbuller bor, den vanligaste källan till exponering för trafikbuller.

Text: Göran Pershagen

Publicerad 2020-12-10