Om fysisk belastning i Folkhälsorapport 2015

Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 ger en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget. När det gäller fysiska villkor i arbetslivet visar rapporten bland annat att det finns en koppling mellan position på arbetsmarknaden och fysisk belastning. 

Särskilt utsatta är facklärda arbetare där 42 procent av männen och 27 procent av kvinnorna har ett tungt arbete eller ett arbete där man lyfter mycket. Ogynnsamma fysiska arbetsvillkor är generellt sett vanligare bland män än bland kvinnor.

Kvinnor som är födda utanför Norden har högre fysisk belastning i arbetet än kvinnor födda i Sverige och övriga Norden. Bland män uppger samtliga grupper födda utanför Sverige högre belastningar än män födda i Sverige.