På jakt efter sjukdomsorsaker inne och ute

Tidigare har han mest letat inomhus och hon utomhus. Men gemensamt för dem är att båda är på jakt efter faktorer i omgivningsmiljön som riskerar att göra människor sjuka. Centrum för arbets- och miljömedicins två nya miljöhygieniker hoppas kunna komplettera varandra.

Det har bara gått några veckor sedan Tove Sandberg Liljendahl och Johnny C. Lorentzen började jobba som miljöhygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin. Även om de är nya på jobbet vet de vad uppdraget går ut på: att bidra till att kartlägga och förebygga ohälsa som beror på faktorer i människors omgivningsmiljö – inomhus och utomhus. Och båda kommer väl förberedda.

Stort kontaktnät

Johnny C. Lorentzen var tidigare verksam som utbildningsasvarig och innemiljökonsult vid Eurofins Pegasuslab i Uppsala. Där kom han i kontakt med många människor som fått problem med inomhusmiljö och luftkvalitet. Men också med en rad olika yrkesgrupper som hanterar sådana problem, som skadeutredare, innemiljöutredare och företagshälsovård.

- Jag har många kontaktytor utåt vad gäller den här sortens problematik. Och samtidigt har jag haft fördelen att jag även kunnat fördjupa mina kunskaper genom forskning, säger Johnny C. Lorentzen.

Han är knuten till enheten för arbetsmiljötoxikologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och hans forskningsprojekt handlar om lukters betydelse för innemiljön, med fokus på mögellukt från träskyddsmedel.

- Innemiljö är svårt och komplext. Och jag har skaffat mig ett eget favoritområde som är lukter. Har människor dåligt lukt i sitt hem eller på arbetet så brukar det betyda något viktigt, säger Johnny C. Lorentzen.

Vill förstå mekanismer

Medan han säger sig hittills ha ”snöat in” på inomhusmiljö konstarerar Tove Sandberg Liljendahl att hon, med sin breda yrkeserfarenhet inom miljö- och energiområdet, har mer erfarenhet av påverkan från utomhusmiljön. Som utredare och projektledare har hon arbetat i både offentlig och privat sektor med miljökonsekvensbeskrivning, strategiskt miljöarbete och energieffektivisering i bostäder. För två år sedan disputerade Tove Sandberg Liljendahl vid Karolinska Institutet med en avhandling om DNA-skador som biomarkörer efter exponering för UV-strålning.

- Att det blev miljöfrågor för mig handlade väl från början om en önskan att bidra till förbättring. Att miljö, och därmed människor, ska må bättre. Men jag är också väldigt intresserad av att förstå mekanismer. Hur det går till när faktorer i omgivningsmiljön får konsekvenser både för klimatet och för människors hälsa, säger hon.

Vad ska de göra på det nya jobbet då? Centrum för arbets- och miljömedicin tar på remiss emot patienter som blivit sjuka på grund av faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön. De nya miljöhygienikerna kommer att kopplas in i de patientutredningar där omgivningsmiljön misstänks ha bidragit till ohälsa.

- Där kompletterar vi varandra bra och det ska också bli roligt att lära sig av varandra framöver, konstaterar de både nya miljöhygienikerna.

Ska agera kunskapsstöd

En annan viktig del av arbetet kommer att vara att agera kunskapsstöd till aktörer i regionen – kommuner, landstinget, näringsliv och andra. Bland annat genom de regionala nätverk som Centrum för arbets- och miljömedicin är med och driver – som Hälsoskyddsnätverket och Hus- och ventilationsnätverket.

- Det är vår uppgift att bevaka den utveckling som sker inom området miljömedicin och att på bästa möjliga sätt få ut den kunskapen till aktörer i länet, säger Tove Sandberg Liljendahl.

- Omgivningsmiljön inne och ute och dess påverkan på hälsa är komplexa frågor. Men just därför är det viktigt med kunskapsspridning. Att man går ut med relevant information och, om det finns problem, tar tag i dem tidigt, säger Johnny C. Lorentzen.

 

Text och foto: Helena Edström