Så påverkas vår hälsa av miljön

I maj kom den nationella miljöhälsorapporten, Miljöhälsorapport 2017, som ger en aktuell bild av hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan hos Sveriges befolkning. Resultaten visar bland annat på ökande antal personer med allergi, att väldigt många har besvär av sin inomhusmiljö och att buller i omgivningen är ett stort problem. Nu pågår arbetet med den regionala miljöhälsorapporten för Stockholms län som publiceras under senhösten.

Den nationella miljöhälsorapporten baseras på miljöhälsoenkät 2015, en nationell enkätundersökning om den vuxna befolkningens miljörelaterade ohälsa och hur de exponeras för de miljöfaktorer som har betydelse för människors hälsa. Det är den femte nationella rapporten om befolkningens miljörelaterade hälsa i Sverige och den tredje om vuxna. Det innebär att det med utgångspunkt från tidigare rapporter går följa utvecklingen över tid.

- Några trender vi ser är att andelen personer med allergier i befolkningen ökar, att fler skyddar sig mot skadlig UV-strålning och att andelen som utsätts för andras tobaksrök minskar. Resultaten visar också att många utsätts för buller över gällande riktvärde och en femtedel av befolkningen rapporterar att de har besvär av inomhusmiljö, säger Antonios Georgelis, chef för Enheten för miljömedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och forskare på Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet, som jobbat med rapporten.

Rapporten visade också på ojämlikheter i befolkningen både vad gäller exponering och besvär.

Miljöhälsorapportens områden

De områden som tas upp i Miljöhälsorapporten är:

 • Luftföroreningar
 • Buller
 • Inomhusmiljö (till exempel fukt- och mögelskador)
 • Allergi
 • Miljötobaksrök
 • Miljöföroreningar och kemikalier
 • Radon
 • Solljus
 • Elektromagnetiska fält
 • Grönstruktur (grönområden i städer) och hälsa
 • Klimatförändring och hälsa

- Vi har valt de miljöfaktorer där det finns vetenskapligt underlag som visar att de påverkar befolkningens hälsa, säger Antonios Georgelis.

Regionala skillnader

Nu fortsätter Enheten för miljömedicin på CAMM arbetet med att ta fram den regionala miljöhälsorapporten för Stockholms län som kommer under senhösten.

- Det är viktigt med en regional miljöhälsorapport eftersom finns stora regionala skillnader som inte kommer fram i den nationella rapporten. Stockholm skiljer ju sig i många avseenden i jämförelse med övriga Sverige, till exempel när det gäller exponering för luftföroreningar och buller. Den regionala rapporten används bland annat som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa, säger Antonios Georgelis.

Både miljöhälsorapporten och miljöhälsoenkäten enkäten togs fram av IMM på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. IMM har ett nära samarbete med Centrum för miljömedicin (CAMM) och flera kapitel i rapporten har skrivits av forskare som är verksamma både på CAMM och IMM.

Miljöhälsoenkäten MHE15 skickades till cirka 78 000 personer och besvarades av ungefär 42 procent (runt 37 000 personer). 

 

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton